Regnskap

Tall og fakta

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

   
DRIFTSINNTEKTER 2021 2020
Basisbevilgning 1) 8 752 000 8 560 000
Stim-EU midler  500 000 498 982
Prosjektinntekter 31 032 593 31 614 203
Andre inntekter  2) 683 741 203 354
SUM DRIFTSINNTEKTER  40 968 334  40 876 539
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader  3) 26 775 283 24 562 882
Direkte utgifter prosjekt  4) 2 050 402 2 556 000
Drift administrasjon 5 016 069 5 769 972
Ordinære avskrivninger 5) 218 695 212 924
Tilskudd samarbeidspartnere 6 591 898 8 607 387
SUM DRIFTSKOSTNADER 40 652 347 41 709 165
DRIFTSRESULTAT 315 987 -832 626
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 92 874 189 366
Rentekostnader 6 754 5 875
RESULTAT AV FINANSPOSTER 86 120 183 491
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 402 107 -649 135
Skattekostnad  6) 182
ÅRETS RESULTAT 402 107 -649 135
OVERFØRINGER
Overført fra/ avsatt til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER
402 107 -649 317

 

Balanse

EIENDELER 31.12.2021 31.12.2020
ANLEGGSMIDLER 
Bedriftshytte 5) 2 296 897 2 296 897
Utstyr og inventar 5) 296 756 436 506
Innskuddsfond pensjonsordning 4 979 257 5 495 575
SUM ANLEGGSMIDLER 7 572 910 8 228 978
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 7) 2 891 291 2 137 439
Prosjektbevilgninger ikke utfakturert 8) 5 144 814 4 717 279
Andre kortsiktige fordringer 261 149 213 935
Aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke AS 6 075 6 075
SUM FORDRINGER 8 303 329 7 074 728
Kontanter og bank 9)  18 202 402  17 932 856
SUM OMLØPSMIDLER 26 505 731 25 007 584
SUM EIENDELER 34 078 641 33 236 562
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL 10)
Grunnfond 200 000 200 000
Annen egenkapital 13 215 038 12 296 431
Innskuddsfond pensjonsordning 4 979 257 5 495 575
Kompetansefond 1 000 000 1 000 000
SUM EGENKAPITAL 19 394 295 18 992 006
GJELD
Leverandørgjeld 1 835 489 1 727 202
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg., feriepenger, foreningskontingent 4 386 648 4 188 802
Avsetning inntjeningsfri forskningsledelse 1 921 851 1 557 075
Betalbar skatt 6) 182
Prosjektbevilgninger overført til neste år 11) 6 272 125 6 379 668
Annen kortsiktig gjeld 268 233 391 627
SUM KORTSIKTIG GJELD 14 684 346 14 244 556
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 078 641 33 236 562

Utdrag fra årsregnskap og noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Skatter

Skatteetaten vedtok i 2010 at Ruralis driver skattepliktig virksomhet, og skatt ble derfor beregnet og avsatt i regnskapet fra og med 2010.

I henhold til forlik med Skatteetaten inngått i 2015, har stiftelsen nå delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt vedrørende den skattepliktige delen av virksomheten.

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, som er beregnet å gjelde den skattepliktige delen av virksomheten.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som ikke er bestemt for varig eie eller bruk, er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen ett år etter balansetidspunktet, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Ruralis har ingen langsiktig gjeld.

Vurderingsprinsipper

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i den periode kostnadene de er ment å dekke, påløper.

Ikke-avsluttede prosjekter

For prosjekter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, er det foretatt en konkret vurdering av framdrift, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger og resterende arbeid. Forskuddsbetalte prosjektbevilgninger (arbeid ikke utført) er oppført som kortsiktig gjeld i balansen. Utført, ikke fakturert arbeid er inkludert i omløpsmidler under Prosjektbevilgninger ikke utfakturert og Kundefordringer.

Pensjonskostnader

Ruralis har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr. 31.12.21 i alt 30 personer. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonspremien utgjorde i 2021 kr 1.984.961 inkl. omkostninger. De ansatte trekkes 2 % i lønn som går til dekning av en del av pensjonskostnadene. Dette utgjorde kr 388.757 i 2021. Innskuddsfond utgjorde pr. 31.12.21 kr. 4.979.257.

I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning ble det i 2021 betalt kr 284 238 i ekstrapensjonsordning til ansatte.

Avtalefestet pensjon

Ruralis har AFP for sine ansatte. Premien for 2021 utgjorde kr 329 150. Det betales også premie til Sluttvederlagsordningen. Kostnadene er inkludert i personalkostnader.

Note 1 Basisbevilgning

Basisbevilgningen for 2021 er på kr 8 752 000

Note 2 Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av diverse honorarer (bl.a. for foredrag), påmeldingsavgifter konferanse, konferansestøtte, rapportsalg, refusjon av reiseoppgjør og inntekt fra utleie av bedriftshytte til ansatte og utleie av prosjektledelse til kr 683.741.

Note 3 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser

2021 2020
Lønninger 20 771 400 19 365 024
Folketrygdavgift 3 193 634 2 831 880
Pensjonskostnader* inkl. AFP 2 209 592 2 129 093
Personal- og gruppelivsforsikring 235 881 201 625
Avsetning/uttak inntjeningsfri 355 946
Andre personalytelser 0 0
Sum personalkostnader 26 775 283 24 883 568
Bruk av premiefond Storebrand 516 318 318 535
Bokført personalkostnad 26 775 283 24 562 881

*Se noteopplysninger; Pensjonskostnader

Antall ansatte i løpet av året (inkl. bistillinger): 37

Dette tilsvarer 30 årsverk

Direktør Styret
Lønn 1.037.925 131.335
Pensjonspremie 124.320
Andre ytelser 17.040

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2021 utgjør kr 109.700 for revisjon og kr 25.700 for annen bistand. Alle beløp eks mva.

Note 4 Direkte utgifter prosjekt

Denne posten består av drift og reiser som er påløpt på prosjektene.

Note 5 Varige driftsmidler

2021 Bedr.hytte Inventar bedr.hytte Utstyr og inventar Hjemmeside og programvare SUM
Ansk.kost 1.1.21 2 296 897 380 585 3 347 293 322 700 6 347 475
Tilgang 0 0 78 944 0 78 944
Avgang 0
Ansk.kost 31.12.21 2 296 897 380 585 3 426 237 322 700 6 426 419
Akk. avskrivninger 380 585 3 129 842 322 700 3 833 127
Bokført verdi pr. 31.12.21 2 296 897 0 296 395 0 2 593 292
Årets avskrivninger 0 0 218 695 0 218 695
 
Avskrives lineært med 0 % 10-20% 10-33% 20-33%

Note 6 Skatter

Ruralis har iht forlik med Skatteetaten i 2015, delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige, tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og eventuell endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes av de netto midlertidige forskjellene som vedrører den skattepliktige delen av virksomheten.

Note 7 Kundefordringer

Fordringene er vurdert til pålydende og ansees for sikre.

Note 8 Prosjektbevilgninger ikke utfakturert

Posten består hovedsakelig av arbeid som er utført, men ikke utfakturert.

Note 9 Kontanter og bank

Herav på bunden bankkonto for skattetrekk kr. 919.256

Note 10 Egenkapital

Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
Grunnfond Annen EK Innskuddsfond pensjonsordn. Kompetanse-fond
Egenkapital pr. 31.12.20 200 000 12 296 431 5 495 57 1 000 000
Årets resultat 402 107
Dekning pensjonspremier 21 516 318 -516 318
Egenkapital pr. 31.12.21 200 000 13 214 856 4 979 257 1 000 000

Innskuddsfondet kan benyttes til å dekke pensjonspremier.

Note 11 Prosjektbevilgninger overført til 2022

Denne posten består av bevilgninger som er utfakturert / utbetalt, men hvor det gjenstår arbeid.

Nøkkeltall

 

NØKKELTALL 2020
Kategori 2021 2020
Artikler i vitenskapelige tidsskrift med referee 32 22
Fagbøker, lærebøker og andre selvstendige utgivelser 5 5
Kapitler/artikler i vitenskapelige bøker 10 23
Rapporter i egen serie 13 13
Rapporter i ekstern serie 2 7
Rapporter til oppdragsgivere 1 2
Foredrag/fremleggelse av paper 9 24
Populærvitenskapelige foredrag og artikler i fagtidsskift/konferanserapporter 145 116
Ledere, kronikker, kommentarer, anmeldelser 32 43
Masteroppgaver fra studenter med tilknytning til Ruralis (inkl i rapporter egen serie) 0 5
Årsverk totalt 30 28
Forskerårsverk 25 23