Regnskap

Tall og fakta

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

   
DRIFTSINNTEKTER 2022 2021
Basisbevilgning 1) 8 440 907 8 752 000
Stim-EU midler 0  500 000
Prosjektinntekter 38 751 812 31 032 593
Andre inntekter  2) 903 000 683 741
SUM DRIFTSINNTEKTER        48 095 719 40 968 334 
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader  3) 25 665 295 26 775 283
Direkte utgifter prosjekt  4) 1 960 548 2 050 402
Drift administrasjon 7 753 037 5 016 069
Ordinære avskrivninger 5) 181 446 218 695
Tilskudd samarbeidspartnere 11 514 576 6 591 898
SUM DRIFTSKOSTNADER 47 074 902 40 652 347
DRIFTSRESULTAT 1 020 817 315 987
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 516 303 92 874
Annen finansinntekt 425 944
Rentekostnader 11 692 6 754
RESULTAT AV FINANSPOSTER 930 555 86 120
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 1 951 372 402 107
Skattekostnad  6)
ÅRETS RESULTAT 1 951 372 402 107
OVERFØRINGER
Overført fra/ avsatt til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER
1 951 372 402 107

 

Balanse

EIENDELER 31.12.2022 31.12.2021
ANLEGGSMIDLER 
Bedriftshytte 5) 2 296 897 2 296 897
Utstyr og inventar 5) 129 449 296 756
Innskuddsfond pensjonsordning 5 058 126 5 495 575
SUM ANLEGGSMIDLER 7 484 472 7 572 910
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 7) 8 223 913 2 891 291
Prosjektbevilgninger ikke utfakturert 8) 0 5 144 814
Andre kortsiktige fordringer 299 250 261 149
Aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke AS 6 075 6 075
SUM FORDRINGER 8 529 238 8 303 329
Kontanter og bank 9)  18 202 402
SUM OMLØPSMIDLER 26 505 731
SUM EIENDELER 34 078 641
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL 10)
Grunnfond 200 000 200 000
Annen egenkapital 15 087 541 13 215 038
Innskuddsfond pensjonsordning 5 058 126 4 979 257
Kompetansefond 1 000 000 1 000 000
SUM EGENKAPITAL 21 345 667 19 394 295
GJELD
Leverandørgjeld 6 378 416 1 835 489
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg., feriepenger, foreningskontingent 3 445 680 4 386 648
Avsetning inntjeningsfri forskningsledelse 2 458 851 1 921 851
Betalbar skatt 6)
Prosjektbevilgninger overført til neste år 11) 10 510 680 6 272 125
Annen kortsiktig gjeld 197 421 268 233
SUM KORTSIKTIG GJELD 22 991 048 14 684 346
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 44 336 715 34 078 641

Utdrag fra årsregnskap og noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Skatter

Skatteetaten vedtok i 2010 at Ruralis driver skattepliktig virksomhet, og skatt ble derfor beregnet og avsatt i regnskapet fra og med 2010.

I henhold til forlik med Skatteetaten inngått i 2015, har stiftelsen nå delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt vedrørende den skattepliktige delen av virksomheten.

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, som er beregnet å gjelde den skattepliktige delen av virksomheten.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som ikke er bestemt for varig eie eller bruk, er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen ett år etter balansetidspunktet, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Ruralis har ingen langsiktig gjeld.

Vurderingsprinsipper

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i den periode kostnadene de er ment å dekke, påløper.

Ikke-avsluttede prosjekter

For prosjekter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, er det foretatt en konkret vurdering av framdrift, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger og resterende arbeid. Forskuddsbetalte prosjektbevilgninger (arbeid ikke utført) er oppført som kortsiktig gjeld i balansen. Utført, ikke fakturert arbeid er inkludert i omløpsmidler under Prosjektbevilgninger ikke utfakturert og Kundefordringer.

Pensjonskostnader

Ruralis har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr. 31.12.22 i alt 31 personer. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonspremien utgjorde i 2022 kr 1.975.005 inkl. omkostninger. De ansatte trekkes 2 % i lønn som går til dekning av en del av pensjonskostnadene. Dette utgjorde kr 384.662 i 2022. Innskuddsfond utgjorde pr. 31.12.22 kr. 5.058.126.

I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning ble det i 2022 betalt kr 280.176 i ekstrapensjonsordning til ansatte.

Avtalefestet pensjon

Ruralis har AFP for sine ansatte. Premien for 2022 utgjorde kr 305.725. Det betales også premie til Sluttvederlagsordningen. Kostnadene er inkludert i personalkostnader.

Note 1 Basisbevilgning

Basisbevilgningen for 2022 er på kr 8 796 000. Av dette er kr 8.440.907 disponert i 2022.

Note 2 Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av diverse honorarer (bl.a. for foredrag), påmeldingsavgifter konferanse, konferansestøtte, rapportsalg, refusjon av reiseoppgjør og inntekt fra utleie av bedriftshytte til ansatte, utleie av kontorplasser og utleie av prosjektledelse til kr 903.000.

Note 3 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser

2022 2021
Lønninger 19 551 984 20 771 400
Folketrygdavgift 3 073 596 3 193 634
Pensjonskostnader* inkl. AFP 2 238 399 2 209 592
Personal- og gruppelivsforsikring 264 316 235 881
Avsetning/uttak inntjeningsfri 537 000 364 776
Sum personalkostnader 25 665 295 26 775 283

*Se noteopplysninger; Pensjonskostnader

Antall ansatte i løpet av året (inkl. bistillinger): 33

Dette tilsvarer 28 årsverk

Ytelser til ledende personer

Direktør Styret
Lønn 1.067.053 162.792
Pensjonspremie 121.944
Andre ytelser 11.816

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2022 utgjør kr 130.850 for revisjon og kr 29.307 for annen bistand. Alle beløp eks mva.

Note 4 Direkte utgifter prosjekt

Denne posten består av drift og reiser som er påløpt på prosjektene.

Note 5 Varige driftsmidler

2022 Bedr.hytte Inventar bedr.hytte Utstyr og inventar Hjemmeside og programvare SUM
Ansk.kost 1.1.22 2 296 897 380 585 3 426 237 322 700 6 426 419
Tilgang 0 0 14 139 0 14 139
Avgang 0
Ansk.kost 31.12.22 2 296 897 380 585 3 440 376 322 700 6 440 558
Akk. avskrivninger 380 585 3 310 927 322 700 4 014 212
Bokført verdi pr. 31.12.22 2 296 897 0 129 449 0 2 593 292
Årets avskrivninger 0 0 218 695 0 218 695
 
Avskrives lineært med 0 % 10-20% 10-33% 20-33%

Note 6 Skatter

Ruralis har iht forlik med Skatteetaten i 2015, delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige, tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skatter kostnasdføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og eventuell endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skatt beregnes av de netto midlertidige forskjellene som vedrører den skattepliktige delen av virksomheten.

Note 7 Kundefordringer

Fordringene er vurdert til pålydende og ansees for sikre.

Note 8 Prosjektbevilgninger ikke utfakturert

Posten består hovedsakelig av arbeid som er utført, men ikke utfakturert

Note 9 Kontanter og bank

Herav på bunden bankkonto for skattetrekk kr. 954.465.

Note 10 Egenkapital

Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
Grunnfond Annen EK Innskuddsfond pensjonsordn. Kompetanse-fond SUM
Egenkapital pr. 31.12.22 200 000 13 215 038 4 979 257 1 000 000 19 394 295
Årets resultat 402 107  1 951 372
Egenkapital pr. 31.12.22 200 000 13 214 856 4 979 257 1 000 000 21 345 667

Innskuddsfondet kan benyttes til å dekke pensjonspremier.

Note 11 Prosjektbevilgninger overført til 2023

Denne posten består av bevilgninger som er utfakturert / utbetalt, men hvor det gjenstår arbeid.

Nøkkeltall