Article
Summary

In this paper a methodology for a balanced readiness assessment of novel agricultural technologies is developed and presented. The methodology expand on the well-known Technology Readiness Level (TRL) assessments, with a method for assessing TRL as well as Market Readiness Level (MRL), Regulatory Readiness Level (RRL), Acceptance Readiness Level (ARL), and Organizational Readiness Level (ORL) in concert. In the article the Balanced Readiness Level assessment (BRLa) methodology is employed and illustrated on 1) a set of 36 novel agricultural technologies, and 2) on the development of a technology for virtual agricultural fences. The empirical applications in this article indicates that the BRLa- methodology may serve as a fruitful approach for a compound assessment of emerging technologies. The methdodology is relevant for actors involved in advisory services, funding, investment and technology development.


Report
Summary

Denne rapporten undersøker hvilke muligheter og barrierer for innføring av klimatiltak norske bønder ser i jordbruket i dag. Rapporten presenterer resultatene fra to spørsmålsbatterier i spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk 2020». De statistiske analysene viser at det er en del forskjeller mellom ulike bønder og ulike gårder i hvilke tiltak de velger å gjennomføre, samt hvorfor de velger å gjennomføre ulike tiltak. Kunnskap om hvilke bønder som utfører tiltak, og hvilke faktorer de anser som viktige for gjennomføring, er nødvendig i det videre arbeidet med å legge til rette for ytterligere implementering av tiltak som skal redusere jordbrukets klimagassutslipp.


Report
Summary Download PDF

Rapporten viser resultater fra analyser av tidligere miljøaksjoner som involverte norsk landbruk: Mjøsaksjonen (1973-1982) og Morsa-prosjektet (om utbedring av miljøstatusen i vassdrag i tidligere Østfold fylke, fra 1999-2007). Resultatene munner ut i en serie læringspunkter. Formålet med å utarbeide læringspunkter med bakgrunn i analyse av to miljøaksjoner er å bidra til kunnskapsutvikling. I CLIMPLEMENT-prosjektet er ambisjonen å beskrive prosesser og løsninger som kan bidra til vellykket iverksetting av klimapolitiske tiltak på bruksnivå i norsk landbruk, bl.a. ved å beskrive og analysere tidligere miljøtilpasninger i jordbrukssektoren. I siste instans kan kunnskapen fra CLIMPLEMENT bidra til fremtidig politikkutforming på feltet.


Report
Summary Download PDF

This report is a compilation of quantitative data from the Ungdata Survey that highlights differences and similarities between young people in rural areas and young people in the rest of the country, and qualitative data obtained from the Youth District Panel. The report provides insights into how youth in rural areas look at their own local environment, work opportunities, education, and the future.


Note
Summary Download PDF

Klimaendringer, befolkningsvekst og behovet for økt matproduksjon skaper utfordringer for landbruket. En del av løsningen for landbruket er å forbedre praksis ved hjelp av miljøvennlig innovasjon. Teknologiutviklingen i landbruket skjer fort og har økende oppmerksomhet på presisjonsdyrking, digitalisering og automatisering for et mer bærekraftig landbruk. Det er et behov for å forstå hvordan utviklingen skjer, hvor langt vi er kommet, og hvordan vi skal møte teknologiutviklingen og legge til rette for den. Dette notatet beskriver innovasjonsprosesser og begreper knyttet til modenhetsmåling. Det har blitt gjennomført en kartlegging av 36 ulike teknologier og forskningsprogram rettet mot et bærekraftig norsk landbruk. Vi har utviklet et verktøy for å vurdere ny teknologi innenfor aspektene teknologisk, markedsmessig og samfunnsmessig modenhet. Gjennomgangen av teknologiene og litteratur på modenhetsvurdering av ny teknologi har resultert i modenhetstabeller og tilhørende spørsmålsbatteri som beskriver ni trinn med økende grad av modenhet.


Report
Summary Download PDF

The regional division of labor has been a key element of Norwegian agriculture since the post-war period. Through various agricultural policy instruments under the collective term channeling policy, grain production has been prioritized in the best agricultural areas. Animal husbandry and forage production were therefore gradually pushed out into valleys and areas that for various agronomic, topographic and environmental reasons are not suitable for grain production. Until about 1990, this policy was implemented by adjusting the price ratio of cereals and milk, but due to international approaches and a desire to reduce the cost of agriculture in the 1990s, other instruments were put in place. This report deals with developments in the regional division of labor since 1990 and finds that despite changes in policy instruments and some regional redistribution, it can be said to be relatively stable.