Artikkel
Sammendrag

Many agricultural technology interventions that aim to improve farmers’ livelihoods focus on households as the unit of analysis and ignore gender roles that entail different benefits and costs for different household members. Agricultural projects have shown limited success where gender roles and relations were ignored and thus more gender sensitive research is needed in agricultural technology development to ensure social acceptance. In this study, we address this need by investigating the importance of gender roles and relations in the case of solar fruit drying in Mozambique. We apply a variety of gender sensitive participatory methods that enable farmers to actively take part in the technology development process. First results indicate that the costs and benefits of solar fruit drying are not shared equally between genders. Women have much less time available for using the solar fruit dryer. The data also indicate that certain steps in the solar fruit drying process are clearly gender divided. We finally discuss potential mechanisms that can be applied in agricultural technology projects that can create awareness of the risk to reproduce traditional gender roles and unequal relations in the development process of new agricultural technologies. Gender Technology and Development, 22(1), 40-58, DOI: 10.1080/09718524.2018.1444442


Artikkel
Sammendrag

Purpose: In this paper, we discuss the role of participatory research in integrated agricultural technology development using the example of a solar fruit drying project in Mozambique. Design/methodology/approach: We engage in seven participatory exercises with groups of farmers from two farmers’ associations in Inharrime district in Mozambique to identify their needs for solar fruit drying that are crucial for solar dryer technology design. We focus in the analysis on three of these exercises including a daily schedule exercise, SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) analysis and technology requirement exercise. Findings: Participatory research takes a dual function for integrated agricultural technology development. First, it can help to identify the technology needs of farmers and second it can enable the exchange and creation of different sets of knowledge for agricultural technology development between multiple stakeholders. Practical implications: Participatory research provides a tool for joint knowledge exchange and creation, which allows the identified technology requirements to be translated into practical technology design. Theoretical implications: This paper extends the concept of integrated research to integrated agricultural technology development and shows how participatory research is a tool that enables transdisciplinarity, which presents the most desired form of integrated research. Originality: This research is highly relevant for researchers working in an interdisciplinary environment with agricultural technology development in cross-cultural contexts. From a meta-level perspective, it provides insights for joint and integrated technology development. The Journal of Agricultural Education and Extension, doi.org/10.1080/1389224X.2018.1461662


Bok

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i denne boka tar han til orde for å spisse den norske landbruksmodellen for å møte klimautfordringane, både på den einskilde gard, nasjonalt og internasjonalt.

Landbrukets folk må delta i klimadugnaden og sjå klimaendringane som ein sjanse til å koma på offensiven i kampen om å forme framtida. Da kjem ingen unna å tilpasse drifta til endringar i vêr og klima, samtidig som politikken må utformast slik at både bonden og forbrukaren gjer klimakloke val. Etter ein lettfatteleg gjennomgang av grunntrekka i dagens norske landbruk, skisserer forfattaren korleis jorda og skogen kan bli den nye oljen. Almås meiner at eit berekraftig landbruket må bli ein del av klimaløysinga, slik at vi kan sjå barnebarngenerasjonen i augo. Til slutt i boka kjem ein oversikt over dei lågast hengande fruktene for eit grønt skifte i landbruket. Blant desse er førsteråd for klimatiltak på gardsnivå, bruk av biokol for binding av karbon, biogass frå husdyrgjødsel og meir bruk av tre i bygg. Reidar Almås er professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk og seniorforskar ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforsking, tidlegare Norsk senter for bygdeforsking, som han starta og bygde opp. Han er ein aktiv foredragshaldar og samfunnsdebattant. Boka kan kjøpast på Snøfugl forlag sine heimesider.


  • Gunn-Turid Kvam
  • Susanne von Münchhausen
  • Anna Maria Häring
  • Karlheinz Knickel
Artikkel
Sammendrag PDF

Growing small and medium-sized food enterprises (SMEs) face specific challenges, especially when they aim to maintain a higher quality of products and processes. While growing, they tend to converge either towards niche markets or mainstream commodity markets, and as a result sacrifice higher quality and value. In this article, we explore the growth of small and medium-sized enterprises and their related food supply chains, as well as the related challenges. The focus is on the management of individual businesses, the coordination and cooperation along chains and the required realignment during growth. Particular attention is paid to discontinuities and inconsistencies, and the identification of the factors that limit or enable a sustainable development of food enterprises and chains. The article is based on a case-study approach. The business logic concept, which has been developed in the context of a European research project, provides the analytical framework for the analysis of the cases. Central to the business logic concept is the idea that business goals, strategies, management and management instruments ought to be coherent. The business logic approach facilitates the examination of coherence in business and in chain management. It helps to identify the adjustments and realignment needed in times of change. Our results show that development paths vary significantly between businesses and chains, and that business growth in particular is associated with a variety of challenges. Such discontinuities and inconsistencies tend to be linked with phases of internal consolidation when management capacities, structures and processes are adapted to new requirements. Adaptations in business strategies and operational management are particularly important when food production, processing and sales aim to maintain higher product and process qualities in spite of rapid growth. Reflexive management practices and continuous learning among managers and those in responsible positions, and the related coaching, are key success factors.   Published in: International Journal of Sociology of Agriculture and Food Volume 24, issue 1 (2017), pages 37–55 ISSN: 0798-1759 Authors: Susanne von Münchhausena, Anna Maria Häringa, Gunn-Turid Kvamb and Karlheinz Knickelc Affiliation: aFaculty of Landscape Management and Nature Conservation, Eberswalde University for Sustainable Development, Eberswalde, Germany; bCentre for Rural Research, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway; cInstitute for Rural Development Research, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main, Germany


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Rapporten gir en oversikt over norsk og internasjonal forskning på tema knyttet til rådgiving, kunnskap og innovasjon i jordbruket. Oversikten omfatter også en kort gjennomgang av de mest aktuelle faglige perspektiver som brukes i dag. Rapporten avsluttes med å peke på utfordringer forfatterne mener man har i det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Basert på en spørreundersøkelse blant lokalbefolkningen i kommunene rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella (n=815), finner vi at lokalbefolkningen verdsetter fjellområdet høyt. Dovrefjell og Sunndalsfjella byr på friluftsliv og naturopplevelser, samtidig som det fremstår som et aktuelt samtaletema i hverdagen. Det er med andre ord tydelig at fjellområdet bidrar til å berike lokalsamfunnene. Villreinen verdsettes svært høyt, og mange ser også ut til å akseptere å måtte tilpasse seg villreinen med tanke på vern og tilrettelegging. I forbindelse med forvaltningen har lokalbefolkningen høyest tillit til lokale fjellstyrer, og tendensen er at en lokal forvaltning av fjellområdet fremstår som viktig. Dette betyr ikke nødvendigvis at de mener at sentrale myndigheter ikke skal ha en rolle i forvaltningen.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Prosjektet matsikkerhet og internasjonale markeder ble startet i mars 2017 og avsluttet i slutten av november samme år. Oppdragsgivere har vært: Norske Felleskjøp SA, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Denofa AS, Tine SA, Norkorn og Norges Bondelag. Prosjektstyringsgruppen har bestått av - Lars Fredrik Stuve, for Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri - Jakob Simonhjell, for Nortura - Geir Inge Auklend, for Felleskjøpet Rogaland Agder - Stig Drillestad, for Denofa - Bjørn Strøm, for Tine - Frode Toven, for Norkorn - Elin Marie Stabbetorp, for Norges Bondelag Bjørn Eidem er prosjektleder ved RURALIS Utredning i Oslo. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med bl.a. økonomisk geografi, samfunnsplanlegging og internasjonal økonomi i fagkretsen. Han har UDs aspirantkurs og har hatt en rekke stillinger i Utenrikstjenesten, bl.a. deltatt i jordbruks-forhandlinger i WTO og med EU. Eidem har arbeidet med rammebetingelser for produksjon og handel med mat i NHO, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og som norsk landbruksråd i Brussel. Han var også styreleder for Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF). Arbeidet med utredningen har i tid falt sammen med at forfatteren var norske myndigheters kandidat til stillingen som eksekutivdirektør for Det internasjonale kornrådet (IGC) i London. Som ledd i arbeidet med kandidaturet har forfatteren samarbeidet tett med Landbruksdirektoratet, som på sin side har gitt verdifull støtte og tilgang IGC-data som en del av søknadsprosessen.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene basert på datamaterialet Trender i norsk landbruk fra 2016. Fylkesvise investerings- og bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er et sett med virkemidler som skal støtte investeringer innen tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer for å påvirke bønder til å gjøre investeringer i overenstemmelse med målene i landbrukspolitikken. Hovedfunnene er at BU-midlene virker etter sin hensikt og bidrar positivt til flere av målene for virkemiddelet. Effekten er spesielt god for målene tilknyttet alternative næringer basert på landbrukets ressurser, men også positive for mer tradisjonelle næringer. I tillegg finner evalueringen tydelige sammenhenger mellom BU-midlenes mål og strukturelle og sosiokulturelle forhold blant mottakerne av støtten.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Rapporten presenterer funn fra en studie av 59 dokument vedrørende oppsøkende virksomhet rettet mot skogeiere. Dokumentene omfatter det geografiske området fra og med Vest-Agder til og med Troms. Det anbefales at man fortsetter med pådriving slik den er realisert i Nord-Trøndelag de siste årene, og at man profesjonaliserer pådriverrollen. I rapporten er pådriving forstått som skogeierrettet oppsøkende virksomhet med mål om økt aktivitet i skogen. Det argumenteres for at det er gunstig om pådriving blir etablert som et permanent system, og den foreslåtte betegnelsen for ordningen er «Aktivitetsfremmende pådrivertjeneste».


  • Rebekka Louise Armstrong Fretheim
Rapport
Sammendrag PDF

Dette er ein studie av tindevegleiarar i Noreg og deira bedrifter. Spørsmålet er kva som motiverer aktørane og korleis dei bidreg til lokal utvikling og berekraft i reiselivet. Studien baserer seg på intervju med eit utval tindevegleiarar. Studien syner at tindevegleiarane har eit sterkt fokus på berekraft, er motiverte av livsstil, å lære kundane om naturen og er kreative i utvikling av opplevingstilbod. Ved å spesialisere seg innan nisjemarknaden for opplevingar bidreg tindevegleiarane til å synleggjere distrikts-Noreg og profilere eit berekraftig reiseliv. Tindevegleiarane kan bli meir synlige og løfte næringa gjennom sterkare samarbeid. Rapporten er ei lett omarbeidd utgåve av ei masteroppgåve i entreprenørskap.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Denne rapporten oppsummerer prosjektet «Budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for landbruket» som har pågått fra våren 2016 til 30. november 2017. Formålet med prosjektet har vært å styrke beslutningsgrunnlaget i utforming og forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler ved å framskaffe kunnskap om hvordan budsjettstøtten bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Denne rapporten er et resultat av et kvalifiseringsprosjekt hos Regionale forskningsfond Midt-Norge. Prosjektets mål var å frambringe kunnskap om årsaker til og forebygging av overvekt blant barn med spesielt fokus på kontekstuelle variabler som geografi, atferd og kultur. I tillegg hadde prosjektet en målsetning om å frambringe kunnskap om mulige forskjeller i disse faktorene mellom bykommuner og bygdekommuner, og å frambringe kunnskap om utfordringer skolehelsetjenesten støter på i sitt arbeid med barn og overvekt, sett i lys av de aktuelle forklaringsvariablene. Datamaterialet består av kvalitative intervju med 12 aktører (lærere, rektorer, helsesøstre og frisklivskoordinatorer) som i kraft av sin yrkesmessige rolle jobber med overvekt blant barn. Datainnsamlingen foregikk i tre distriktskommuner og en bykommune i Midt-Norge i 2017.


Artikkel
Sammendrag

Within Europe concerns are rising for the loss of traditional ecological knowledge (TEK) as agricultural communities continue to abandon traditional practices. TEK consists of a cumulative body of knowledge, practice and belief concerning environmental management (specifically agricultural management in Europe) that supposedly developed through generations of interaction between local communities and their environment. However, being based on largely oral accounts concern has arisen about the availability and reliability of TEK data − with some studies reporting inaccurate or contradictory information. In this paper we assess the potential of mainly pre-1800 agricultural texts to contribute knowledge to TEK studies. Since 2000, projects to digitise and make freely available out-of-copyright books from the world’s libraries have made many of these pre-industrial agricultural texts easily accessible. These sources, we argue, provide a rich source of information. Specifically, we observe that knowledge emanating from contemporary TEK research can be found within this historical literature and question, therefore, whether contemporary European agricultural TEK is endogenously developed or represents vestiges of a wider pre-industrial agricultural knowledge system. Drawing on the English-language literature and using the case of hay meadow management, we provide examples of the types of information available, as well as detailing three examples of hay meadow management systems that are no longer associated with communities of practice − “fogging” of meadows, ant-hill management, and open-field, common or Lammas management. We conclude that while it may not be possible to reconstruct entire agricultural systems from literature-based knowledge, these sources can play an important role in complimenting and validating our understanding of traditional management systems. Land Use Policy, Volume 70, January 2018, Pages 334-346


Artikkel
Sammendrag

The provision of landscape-level public goods, such as scenery or adequate wildlife habitat, requires coordination amongst many landowners whose private decisions can, in the aggregate, produce outcomes with which they themselves are unhappy. This has certainly been the case in the US state of Vermont, where a strong public preference for landscape conservation has been frustrated by a sprawling pattern of development. This paper uses a case study from one Vermont town to illustrate how problems of collective action can stand in the way of conservation of private land. The case study focuses on a community-wide survey investigating the need for landowner education and the relative importance of various incentives for conservation on private land. Results suggest that education may not be what is most needed and that when making conservation decisions, it matters to many landowners what their neighbors are doing. The practical implication is that it might be more effective to work with neighboring landowners in groups than to expect unilateral action to result from educational outreach. This paper concludes by suggesting the need to situate private land conservation in the context of community land use planning. Natural Areas Journal 37(4):556-563


Artikkel
Sammendrag

This paper explores the relations between agricultural modernization and sustainable agriculture. The point of departure is the observable decrease in the sustainability and social–ecological resilience of agricultural and food systems. We ask where, precisely, the notions of agricultural modernization and agricultural sustainability contradict each other. In more concrete terms we ask what forms of modernization makes agriculture more (or less) sustainable. Our literature review shows that while the term ‘sustainable agriculture’, has been extensively debated, the term ‘agricultural modernization’, while carrying a positive and forward-looking connotation, remains poorly defined. To address this gap, we draw on evidence from real-life cases in fourteen countries in an attempt to interpret how the two concepts are perceived in very different contexts. These case studies show that different understandings of modern and sustainable agriculture coexist and that agricultural development follows diverse pathways. We conclude that the growing demands for an agricultural and food system that is more resilient, equitable and inclusive can be met by providing more support for the many divergent trajectories of agricultural modernization that practitioners are actually pursuing: trajectories that are often more attuned to the imperatives of ecology and to changing socio–economic preferences than the classical modernization trajectory. International Journal of Agricultural Sustainability Volume 15, 2017 - Issue 5, pp. 575-592