Notat
Sammendrag PDFBestill

As part of the project COOLCROWD, this report provides an overview of preliminary findings and results from WP 2.2 about socio-cultural conditions for crowdfunding in Norway. The primary objective of the project is “to explore the potential of crowdfunding for climate-friendly agricultural projects in Norway as a novel, socio-technical practice that promotes a rapid transition to a low-emission society.” Together with partners from the transport sector, COOLCROWD intends to make it possible for people to fund mitigation measures at local farms and, in this way, provide benefits to local communities as well as reduce greenhouse gas emissions. During the project period of three years, the project aims to study the level of interest amongst the Norwegian public and the interest of farmers in partaking in crowdfunding. An important purpose of the project is to develop possible business models for local climate crowdfunding in Norway, including the legal framework. This report attempts to map some of the socio-cultural opportunities and barriers that form the background of getting crowdfunding to work in Norway.


Rapport
Sammendrag PDF

Trender i norsk landbruk (Trendundersøkelsen) er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere. Den gjennomføres av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning (tidligere Norsk senter for Bygdeforskning). Undersøkelsen har vært gjennomført annethvert år siden 2002, og årets undersøkelse er den niende i rekken. Det er dermed etablert en database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen finansieres av Ruralis som en del av deres strategiske instituttsatsing. I tillegg til den nasjonale undersøkelsen har det blitt trukket fylkesvise ekstrautvalg, som er finansiert av de respektive fylker. Denne rapporten baserer seg på ekstrautvalg som er gjennomført i Hedmark og Oppland i 2018, med analyser av sammenhenger og utviklingstrekk på flere temaområder. Følgende temaområder er blitt belyst i denne rapporten: Økonomi og investeringer, framtidstro og generasjonsskifte (rekruttering), verdiskaping og framtidig landbruksproduksjon, tilleggsnæringer og leiejord. Rapporten er bestilt av Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland, og er utarbeidet av Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis.


Artikkel
Sammendrag

Purpose: The aim of the paper is to explore how advisors’ relational and professional competence influences inter-subjectivity and farmers’ perceptions of farm visits in a setting where advisors have formal power. Methodology: Advisors from the dairy company Tine, which is owned by farmers in collaboration, visit farmers at least once a year. The aim of the visit is to assist farmers in managing the farm and to control the production conditions in the cowshed. In a case study, we attended 10 such mandatory advisor visits and interviewed both farmers and advisors. Findings: Together with advisor style, our findings show that the power relation leaves room for advisors to define their roles widely, ranging from inspector to coach. Advisors have different perceptions of what their jobs are and when they have done a good job. These differences determine the degree of inter-subjectivity and how satisfied farmers are with visits. Furthermore, advisors’ relational and professional competencies are crucial for achieving high inter-subjectivity and satisfied farmers. Theoretical implications: This paper contributes to the theory by identifying factors that influence farmers’ perceptions of advisor visits, as well as by showing the importance of the advisor’s relational and professional competence in a setting where they have formal power. Practical implications: Partly as an outcome of this study, Tine has started a process to separate the control function from farm visits. Tine has also decided to let farmers choose advisors themselves. Originality/value: The power relation in our study differs from most consultant–client interactions in the literature. The Journal of Agricultural Education and Extension, DOI: 10.1080/1389224X.2018.1479280


Artikkel
Sammendrag

Many agricultural technology interventions that aim to improve farmers’ livelihoods focus on households as the unit of analysis and ignore gender roles that entail different benefits and costs for different household members. Agricultural projects have shown limited success where gender roles and relations were ignored and thus more gender sensitive research is needed in agricultural technology development to ensure social acceptance. In this study, we address this need by investigating the importance of gender roles and relations in the case of solar fruit drying in Mozambique. We apply a variety of gender sensitive participatory methods that enable farmers to actively take part in the technology development process. First results indicate that the costs and benefits of solar fruit drying are not shared equally between genders. Women have much less time available for using the solar fruit dryer. The data also indicate that certain steps in the solar fruit drying process are clearly gender divided. We finally discuss potential mechanisms that can be applied in agricultural technology projects that can create awareness of the risk to reproduce traditional gender roles and unequal relations in the development process of new agricultural technologies. Gender Technology and Development, 22(1), 40-58, DOI: 10.1080/09718524.2018.1444442


Artikkel
Sammendrag

Purpose: In this paper, we discuss the role of participatory research in integrated agricultural technology development using the example of a solar fruit drying project in Mozambique. Design/methodology/approach: We engage in seven participatory exercises with groups of farmers from two farmers’ associations in Inharrime district in Mozambique to identify their needs for solar fruit drying that are crucial for solar dryer technology design. We focus in the analysis on three of these exercises including a daily schedule exercise, SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) analysis and technology requirement exercise. Findings: Participatory research takes a dual function for integrated agricultural technology development. First, it can help to identify the technology needs of farmers and second it can enable the exchange and creation of different sets of knowledge for agricultural technology development between multiple stakeholders. Practical implications: Participatory research provides a tool for joint knowledge exchange and creation, which allows the identified technology requirements to be translated into practical technology design. Theoretical implications: This paper extends the concept of integrated research to integrated agricultural technology development and shows how participatory research is a tool that enables transdisciplinarity, which presents the most desired form of integrated research. Originality: This research is highly relevant for researchers working in an interdisciplinary environment with agricultural technology development in cross-cultural contexts. From a meta-level perspective, it provides insights for joint and integrated technology development. The Journal of Agricultural Education and Extension, doi.org/10.1080/1389224X.2018.1461662


Bok

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i denne boka tar han til orde for å spisse den norske landbruksmodellen for å møte klimautfordringane, både på den einskilde gard, nasjonalt og internasjonalt.

Landbrukets folk må delta i klimadugnaden og sjå klimaendringane som ein sjanse til å koma på offensiven i kampen om å forme framtida. Da kjem ingen unna å tilpasse drifta til endringar i vêr og klima, samtidig som politikken må utformast slik at både bonden og forbrukaren gjer klimakloke val. Etter ein lettfatteleg gjennomgang av grunntrekka i dagens norske landbruk, skisserer forfattaren korleis jorda og skogen kan bli den nye oljen. Almås meiner at eit berekraftig landbruket må bli ein del av klimaløysinga, slik at vi kan sjå barnebarngenerasjonen i augo. Til slutt i boka kjem ein oversikt over dei lågast hengande fruktene for eit grønt skifte i landbruket. Blant desse er førsteråd for klimatiltak på gardsnivå, bruk av biokol for binding av karbon, biogass frå husdyrgjødsel og meir bruk av tre i bygg. Reidar Almås er professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk og seniorforskar ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforsking, tidlegare Norsk senter for bygdeforsking, som han starta og bygde opp. Han er ein aktiv foredragshaldar og samfunnsdebattant. Boka kan kjøpast på Snøfugl forlag sine heimesider.


  • Gunn-Turid Kvam
  • Susanne von Münchhausen
  • Anna Maria Häring
  • Karlheinz Knickel
Artikkel
Sammendrag PDF

Growing small and medium-sized food enterprises (SMEs) face specific challenges, especially when they aim to maintain a higher quality of products and processes. While growing, they tend to converge either towards niche markets or mainstream commodity markets, and as a result sacrifice higher quality and value. In this article, we explore the growth of small and medium-sized enterprises and their related food supply chains, as well as the related challenges. The focus is on the management of individual businesses, the coordination and cooperation along chains and the required realignment during growth. Particular attention is paid to discontinuities and inconsistencies, and the identification of the factors that limit or enable a sustainable development of food enterprises and chains. The article is based on a case-study approach. The business logic concept, which has been developed in the context of a European research project, provides the analytical framework for the analysis of the cases. Central to the business logic concept is the idea that business goals, strategies, management and management instruments ought to be coherent. The business logic approach facilitates the examination of coherence in business and in chain management. It helps to identify the adjustments and realignment needed in times of change. Our results show that development paths vary significantly between businesses and chains, and that business growth in particular is associated with a variety of challenges. Such discontinuities and inconsistencies tend to be linked with phases of internal consolidation when management capacities, structures and processes are adapted to new requirements. Adaptations in business strategies and operational management are particularly important when food production, processing and sales aim to maintain higher product and process qualities in spite of rapid growth. Reflexive management practices and continuous learning among managers and those in responsible positions, and the related coaching, are key success factors.   Published in: International Journal of Sociology of Agriculture and Food Volume 24, issue 1 (2017), pages 37–55 ISSN: 0798-1759 Authors: Susanne von Münchhausena, Anna Maria Häringa, Gunn-Turid Kvamb and Karlheinz Knickelc Affiliation: aFaculty of Landscape Management and Nature Conservation, Eberswalde University for Sustainable Development, Eberswalde, Germany; bCentre for Rural Research, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway; cInstitute for Rural Development Research, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main, Germany


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Rapporten gir en oversikt over norsk og internasjonal forskning på tema knyttet til rådgiving, kunnskap og innovasjon i jordbruket. Oversikten omfatter også en kort gjennomgang av de mest aktuelle faglige perspektiver som brukes i dag. Rapporten avsluttes med å peke på utfordringer forfatterne mener man har i det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Basert på en spørreundersøkelse blant lokalbefolkningen i kommunene rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella (n=815), finner vi at lokalbefolkningen verdsetter fjellområdet høyt. Dovrefjell og Sunndalsfjella byr på friluftsliv og naturopplevelser, samtidig som det fremstår som et aktuelt samtaletema i hverdagen. Det er med andre ord tydelig at fjellområdet bidrar til å berike lokalsamfunnene. Villreinen verdsettes svært høyt, og mange ser også ut til å akseptere å måtte tilpasse seg villreinen med tanke på vern og tilrettelegging. I forbindelse med forvaltningen har lokalbefolkningen høyest tillit til lokale fjellstyrer, og tendensen er at en lokal forvaltning av fjellområdet fremstår som viktig. Dette betyr ikke nødvendigvis at de mener at sentrale myndigheter ikke skal ha en rolle i forvaltningen.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Prosjektet matsikkerhet og internasjonale markeder ble startet i mars 2017 og avsluttet i slutten av november samme år. Oppdragsgivere har vært: Norske Felleskjøp SA, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Denofa AS, Tine SA, Norkorn og Norges Bondelag. Prosjektstyringsgruppen har bestått av - Lars Fredrik Stuve, for Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri - Jakob Simonhjell, for Nortura - Geir Inge Auklend, for Felleskjøpet Rogaland Agder - Stig Drillestad, for Denofa - Bjørn Strøm, for Tine - Frode Toven, for Norkorn - Elin Marie Stabbetorp, for Norges Bondelag Bjørn Eidem er prosjektleder ved RURALIS Utredning i Oslo. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med bl.a. økonomisk geografi, samfunnsplanlegging og internasjonal økonomi i fagkretsen. Han har UDs aspirantkurs og har hatt en rekke stillinger i Utenrikstjenesten, bl.a. deltatt i jordbruks-forhandlinger i WTO og med EU. Eidem har arbeidet med rammebetingelser for produksjon og handel med mat i NHO, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og som norsk landbruksråd i Brussel. Han var også styreleder for Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF). Arbeidet med utredningen har i tid falt sammen med at forfatteren var norske myndigheters kandidat til stillingen som eksekutivdirektør for Det internasjonale kornrådet (IGC) i London. Som ledd i arbeidet med kandidaturet har forfatteren samarbeidet tett med Landbruksdirektoratet, som på sin side har gitt verdifull støtte og tilgang IGC-data som en del av søknadsprosessen.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene basert på datamaterialet Trender i norsk landbruk fra 2016. Fylkesvise investerings- og bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er et sett med virkemidler som skal støtte investeringer innen tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer for å påvirke bønder til å gjøre investeringer i overenstemmelse med målene i landbrukspolitikken. Hovedfunnene er at BU-midlene virker etter sin hensikt og bidrar positivt til flere av målene for virkemiddelet. Effekten er spesielt god for målene tilknyttet alternative næringer basert på landbrukets ressurser, men også positive for mer tradisjonelle næringer. I tillegg finner evalueringen tydelige sammenhenger mellom BU-midlenes mål og strukturelle og sosiokulturelle forhold blant mottakerne av støtten.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Rapporten presenterer funn fra en studie av 59 dokument vedrørende oppsøkende virksomhet rettet mot skogeiere. Dokumentene omfatter det geografiske området fra og med Vest-Agder til og med Troms. Det anbefales at man fortsetter med pådriving slik den er realisert i Nord-Trøndelag de siste årene, og at man profesjonaliserer pådriverrollen. I rapporten er pådriving forstått som skogeierrettet oppsøkende virksomhet med mål om økt aktivitet i skogen. Det argumenteres for at det er gunstig om pådriving blir etablert som et permanent system, og den foreslåtte betegnelsen for ordningen er «Aktivitetsfremmende pådrivertjeneste».


  • Rebekka Louise Armstrong Fretheim
Rapport
Sammendrag PDF

Dette er ein studie av tindevegleiarar i Noreg og deira bedrifter. Spørsmålet er kva som motiverer aktørane og korleis dei bidreg til lokal utvikling og berekraft i reiselivet. Studien baserer seg på intervju med eit utval tindevegleiarar. Studien syner at tindevegleiarane har eit sterkt fokus på berekraft, er motiverte av livsstil, å lære kundane om naturen og er kreative i utvikling av opplevingstilbod. Ved å spesialisere seg innan nisjemarknaden for opplevingar bidreg tindevegleiarane til å synleggjere distrikts-Noreg og profilere eit berekraftig reiseliv. Tindevegleiarane kan bli meir synlige og løfte næringa gjennom sterkare samarbeid. Rapporten er ei lett omarbeidd utgåve av ei masteroppgåve i entreprenørskap.


Rapport
Sammendrag PDFBestill

Denne rapporten oppsummerer prosjektet «Budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for landbruket» som har pågått fra våren 2016 til 30. november 2017. Formålet med prosjektet har vært å styrke beslutningsgrunnlaget i utforming og forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler ved å framskaffe kunnskap om hvordan budsjettstøtten bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål.