Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Christine Knott og Madeleine Gustavsson

Both fisheries and feminism have been the subject of much research spanning academic disciplines and topics for many years. The papers in this themed issue are considered ‘fishy’ in the sense that they are both about fisheries and fish in diverse places, but also because they use a feminist lens, and feminism is often taken as something suspicious that can be doubted by virtue of the social bias associated with the term. Feminism has long offered an understanding of how patriarchal frameworks are embedded within larger structures of societies that maintain social inequities. In their various papers, the authors bring critical insight to under-standing the significance of feminist research and its poten-tial for understanding the connections between place and the future of our relationship with oceans and marine eco-systems. This themed issue contributes to a hopefully grow-ing interest in feminist insights to fisheries and ocean/maritime spaces, and addresses more broadly, the argument that (feminist) geography has remained ‘land-locked’.
Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, https://doi.org/10.1080/0966369X.2022.2135492  


Notat
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Bjørn Eidem og Tommy Ruud


Dette notatet er et bidrag inn i prosjektet «SUSFEED - Bærekraftig norsk fôrproduksjon». Prosjektet skal, som navnet sier, handle om fôr og bærekraft. Dette notatet tar, for det første, sikte på å drøfte noen begreper og definisjoner knyttet til fôr, bærekraft og produksjonsdyr, på en måte som kan bidra til å gjøre dem operative i prosjektsammenheng; for det andre utgreies det om nå-situasjonen i norsk fôrforbruk på en kortfattet måte; og for det tredje skisseres omfanget av mølle-, slakteri- og meierisektoren i Norge. Det er viktig å merke seg at vi i omtale av jordbruk, husdyrhold og fôrproduksjon baserer oss på konvensjonelle produksjoner og råvarer der annet ikke er presisert, som økologisk sertifiserte råvarer og produksjoner.


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Egil Petter Stræte, Jostein Vik, Eirik Magnus Fuglestad, Mads Dahl Gjefsen, Anders M. Melås, Roger A. Søraa

The agricultural sector is undergoing several transitions through “smart-farming” technologies. To make this innovation responsible, it is critical to support technological innovation at different stages of innovation with customized strategies for the individual technology.

Agricultural Systems, Volume 203, December 2022 https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103526


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Trender i norsk landbruk er en nasjonal spørreundersøkelse blant gårdbrukere i Norge. Den gjennomføres av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning hvert andre år. I denne rapporten presenterer vi de første resultatene fra spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2022, der 1070 bønder deltok. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet februar til april, noe som innebærer tidsrommet rundt og i etterkant av Russlands invasjon av Ukraina, men før jordbruksoppgjøret i mai. Høye priser på gjødsel, kraftfôr, fossilt drivstoff og andre driftsmidler, samt økte strømpriser, er forhold som gir et viktig bakteppe for resultatene i denne rapporten. Vi ser i rapporten nærmere på følgende fire temaer: 1) økonomi, 2) framtidsutsikter, 3) bondens helse og livskvalitet og 4) klima og klimagassreduserende tiltak.


Notat
Sammendrag Last ned PDF

Forfatter: Klaus Mittenzwei

I dette prosjektet er det vurdert hva en tetting av inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper vil kunne bety for norsk jordbruk. En økning i budsjettstøtten for norsk jordbruk med 16 mrd. kr resulterer i en inntektsøkning for den «aktive bonde» med om lag 8 mrd. kr. Økte tilskudd kan gi et insentiv til å utvide produksjonen, men også til å ta ut mer til privat forbruk. Knapphet på jordbruksareal og melkekvoter motvirker muligheten til å utvide produksjonen. Arbeid og kapital er mobile innsatsfaktorer og økte tilskudd kapitaliseres i grunnrente og kvoterente. Dersom inntektene i jordbruket skal økes med 16 mrd. kr tilsier beregningene at det er nødvendig med et betydelig høyere tilskuddsbeløp og at inntektene i stor grad vil komme som økte kapitalinntekter til aktive og passive jord- og kvoteeiere.


 • Richard Helliwell
 • Michelle Baker
 • Alexander D. Williams
 • Steven P.T. Hooton
 • Elizabeth King
 • Thomas Dodsworth
 • Rosa María Baena-Nogueras
 • Andrew Warry
 • Catherine A. Ortori
 • Henry Todman
 • Charlotte J. Gray-Hammerton
 • Alexander C.W. Pritchard
 • Ethan Iles
 • Ryan Cook
 • Richard D. Emes
 • Michael A. Jones
 • Theodore Kypraios
 • Helen West
 • David A. Barrett
 • Stephen J. Ramsden
 • Rachel L. Gomes
 • Chris Hudson
 • Andrew D. Millard
 • Sujatha Raman
 • Carol Morris
 • Christine E.R. Dodd
 • Jan-Ulrich Kreft
 • Jon L. Hobman
 • Dov J. Stekel
Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Michelle Baker, Alexander D. Williams, Steven P.T. Hooton, Richard Helliwell, Elizabeth King,Thomas Dodsworth, Rosa María Baena-Nogueras, Andrew Warry, Catherine A. Ortori, Henry Todman, Charlotte J. Gray-Hammerton, Alexander C.W. Pritchard, Ethan Iles, Ryan Cook, Richard D. Emes, Michael A. Jones, Theodore Kypraios, Helen West, David A. Barrett, Stephen J. Ramsden, Rachel L. Gomes, Chris Hudson, Andrew D. Millard, Sujatha Raman, Carol Morris, Christine E.R. Dodd, Jan-Ulrich Kreft, Jon L. Hobman, Dov J. Stekel

Waste from dairy production is one of the largest sources of contamination from antimicrobial resistant bacteria (ARB) and genes (ARGs) in many parts of the world. However, studies to date do not provide necessary evidence to inform antimicrobial resistance (AMR) countermeasures. We undertook a detailed, interdisciplinary, longitudinal analysis of dairy slurry waste. The slurry contained a population of ARB and ARGs, with resistances to current, historical and never-used on-farm antibiotics; resistances were associated with Gram-negative and Gram-positive bacteria and mobile elements (ISEcp1, Tn916, Tn21-family transposons). Modelling and experimental work suggested that these populations are in dynamic equilibrium, with microbial death balanced by fresh input. Consequently, storing slurry without further waste input for at least 60 days was predicted to reduce ARB spread onto land, with > 99 % reduction in cephalosporin resistant Escherichia coli. The model also indicated that for farms with low antibiotic use, further reductions are unlikely to reduce AMR further. We conclude that the slurry tank is a critical point for measurement and control of AMR, and that actions to limit the spread of AMR from dairy waste should combine responsible antibiotic use, including low total quantity, avoidance of human critical antibiotics, and choosing antibiotics with shorter half-lives, coupled with appropriate slurry storage.

Environment International, Volume 169, https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107516


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Trond Hallgeir Buland, Rita Moseng Sivertsvik og Maja Farstad

Denne rapporten presenterer funn og anbefalinger knyttet til prosjektet «Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case». Prosjektet ble gjennomført i perioden september 2021 – september 2022. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan relevante aktører i Selbu kan utvikle og iverksette en samskapt karriereveiledning som ivaretar både elevenes, næringslivets og lokalsamfunnets behov. Samtidig forventes det at resultatene fra prosjektet også vil være til nytte for offentlig-private karriereveiledningssamarbeid i andre distriktskommuner.


 • Pia Piroschka Otte
 • Bivek Baral
 • Ananta Aacharya
 • Karma Yangdon
 • Tshewang Lhendup
 • Martin Andersson
 • Elina Andersson
 • Henrik Davidsson
Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Pia Otte, Bivek Baral, Ananta Aacharya, Karma Yangdon, Tshewang Lhendup, Martin Andersson, Elina Andersson, Henrik Davidsson

Nepal og Bhutan er to land som er preget av høye tap på avlinger etter innhøsting på grunn av mangel på lagringsfasiliteter og konserveringsteknologi tilpasset lokale forhold. Det internasjonale forskningsprosjektet SolarFood har som mål å utvikle en teknologi som muliggjør soltørking med kort tørketid, som produseres lokalt og som er sosialt akseptert av småbønder i disse landene. Denne rapporten presenterer en behovsvurdering for soltørking i Bhutan og Nepal.


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Egil Petter Stræte, Bjørn Gunnar Hansen, Eystein Ystad og Gunn-Turid Kvam

Purpose To explore the structures and processes within agricultural advisory organisations that may enhance absorptive capacity (AC) and determine how organisations develop their AC.

Design/methodology/approach A qualitative explorative case study of advisory services in Norway, which are structured as farmer cooperatives. Interviews, document analysis, and internet information are applied.

Findings Strong social mechanisms are needed to realise the potential AC in an organisation. Advisory organisations with incorporated research and development (R&D) can translate findings from both their own research projects and external sources, which increases their absorptive capacity and boosts service innovation. Further, systematic emphasis on continuous learning strengthens AC, as do networking and internal communications.

Practical implications By improving the incorporation of R&D, continuous learning and networking, advisory service organisations can benefit from the Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). Ultimately farmers can receive more updated and relevant services for their farms.

Theoretical implications Incorporation of R&D, continuous learning and networking are significant social integration mechanisms that can improve a firm’s AC.

Originality/value Previous studies on AC have shown that it is important for innovation. This paper sheds additional light on how AC can be improved.

The Journal of Agricultural Education and Extension, DOI: 10.1080/1389224X.2022.2117214


Notat
Sammendrag Last ned PDF

Forfatter: Egil Petter Stræte

Formålet med dette notatet er å danne et kunnskapsgrunnlag for å vurdere iverksetting av mer forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til at særlig mindre lokale trebedrifter skal bli konkurransedyktige med produkter og tjenester inn til større byggeprosjekter og større kunder. Ambisjonene er at dette skal lede til å styrke bruken av tre, styrke sirkulær økonomi og gi mer lokal verdiskaping.


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Jostein Vik, Eirik Magnus Fuglestad og Emil Øversveen

Since the early 2010s, increased centre-periphery tensions have arisen across the Western Hemisphere and have had a significant influence on domestic policies. Analysts have explained this as an effect of economic inequalities and rural marginalisation. In this article it is argued that rural upheavals and centre-periphery conflicts can be caused by processes of alienation. The authors’ analysis is based on existing literature and statistics, as well as their own previously published research. From the case of Norway, they suggest that rural and peripheral upheavals can be explained as alienation caused by a combination of two different phenomena: ongoing transitions within the rural political economy of nature-based industries and sectors, and changes in the role of the modern welfare state, towards a state that in several key policy areas withdraws from the peripheries. Combined, these economic and political developments have produced a state of rural alienation and sharpening centre-periphery tensions, even in the absence of marginalisation and increases in economic inequality. In conclusion, the main argument of the article is that combined, such economic and political developments have produced a state of rural alienation and sharpening centre-periphery tensions, even in the absence of marginalisation and increases in economic inequality.
Norsk Geografisk Tidsskrift, https://doi.org/10.1080/00291951.2022.2111270


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Renate M. B. Hårstad og Jostein Vik

In this article, we draw from qualitative interviews with political parties' representatives and a content analysis of party programs to identify how political parties frame animal welfare policies in Norway. In analyzing the framing of animal welfare and its significance for understanding agricultural post-exceptionalism, we found that though they frame animal welfare issues in conflicting ways, most see Norwegian animal welfare as reasonably good but perceive potential for improvement. They also generally understand societal claims as lacking or having an unclear factual basis, which has legitimized their nonaction as political parties. Even so, because of active new actors such as animal welfare organizations and retailers, the parties do not believe that public pressure will wane. Although introducing new farm animal welfare policies can represent a move towards post-exceptionalism in Europe's agri-food sector, the discourse on animal welfare policies amongst political parties implies that such is not the case in Norway.
European Policy Analysis, https://doi.org/10.1002/epa2.1154


 • Egil Petter Stræte
 • Jorieke Potters
 • Kevin Collins
 • Herman Schoorlemmer
 • Emils Kilis
 • Andy Lane
 • Heloise Leloup
Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Jorieke Potters, Kevin Collins, Herman Schoorlemmer, Egil Petter Stræte, Emils Kilis, Andy Lane og Heloise Leloup
Climate and ecosystem changes, economic and policy imperatives, food system pressures, and multiple societal expectations pose complex challenges for sustainable farming. A key problem is determining an effective and efficient approach to enable innovation in complex, multi-stakeholder settings. One approach currently receiving much policy attention and investment in the EU is ‘Living Labs’ which bring together public and private stakeholders to co-create, validate, and test new services, business ideas, markets and technologies. However, the analysis, monitoring and evaluation of Living Labs and their effectiveness and policy value in different contexts is limited. The AgriLink Living Labs were undertaken between 2018 and 2021 in Italy, Latvia, The Netherlands, Norway, Romania and Spain to co-create innovation support for improving agricultural sustainability. Our evaluation suggests that four inter-related critical conditions are needed for the success of Living Labs. These relate to the complexity of the challenge, the enabling environment, the proficient facilitation and the energy to move. These conditions influence the functioning of the Living Lab and we discuss the implications for policymakers and practitioners for the deployment of Living Labs in agricultural settings.


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Rebecka Milestad, Susanne von Münchhausen, Gunn-Turid Kvam, Markus Schermer

This article explores how locally oriented organic businesses adapt to handle crises during a growth process to build resilience, how these businesses maintain the local orientation when growing and what the implications are for the relationship between territoriality and organic production. We explored four cases of organic businesses in Sweden, Norway, Germany and Austria. The cases can be described as Values-based Territorial Food Networks. All cases experienced challenges and crises during their growth processes and sought to provide stability and flexibility in order to deal with change. The restructuration process required internalising learning into their organisations, using diversity in a strategic way and forming long-term partnerships within their value chains. While organic certification was never at stake, the meaning of ‘local’ shifted in some of the cases.
Sociologia Ruralis, https://doi.org/10.1111/soru.12393


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Maja Farstad og Anders M. Melås

Jordbrukssektoren har gått inn for å redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene, og en betydelig del av reduksjonen er planlagt gjennomført på gårdsnivå. I denne rapporten gjengir vi den kvalitative, empiriske analysen fra en delstudie (arbeidspakke 2) i Climplement – et forskningsprosjekt som fokuserer på forhold som fremmer implementering av klimatiltak på gårdsnivå i Norge. I delstudien har vi intervjuet bønder fra bruk som har gjennomført flere ulike relevante tiltak. Rapporten peker både på fremmende motivasjoner og kontekstuelle forhold som muliggjør gjennomføring av tiltak.


Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Pia Piroschka Otte og Natalia Mæhle

Cleantech projects can significantly contribute to the reduction of greenhouse gas emissions globally. However, they often lack investments from the conventional finance sector. Crowdfunding represents an alternative for financing cleantech projects. By using a Qualitative Comparative Analysis, this paper explores the combinational effect of the six success factors identified in the general crowdfunding literature for cleantech projects published on Kickstarter platform. The results indicate that crowdfunding success of cleantech projects is highly contextual, and identify a set of core conditions that cleantech entrepreneurs are advised to consider for their crowdfunding campaign design.
Journal of Cleaner Production, Volume 366, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132921