Article
Summary

The mountain areas of Europe have been of vital importance in the system of summer farming whereby the movement of livestock between different altitudinal levels is a key element. However, summer farming has been downscaled considerably during the 20th century. The article describes two areas where summer farming is still practised: Forollhogna in Norway, and Asturias in Spain. The authors document the transhumance system in the two areas, and investigate how farmers view the summer farming system and landscape, how they relate to nature protection, and whether specific value orientations can be detected in their views. The findings show that the logic behind summer farming is the same in both areas: economic motivation and access to grazing grounds. With regard to nature and landscape protection, the opinion that wild nature is given priority and that ‘managed nature’ of transhumance is overlooked was found in both areas, although it was expressed more strongly in Asturias than in Forollhogna. Opinions and ideals related to ‘good farming’ were found in both contexts, and were reflected in well-kept fields and productive and healthy livestock.
Norsk Geografisk Tidsskrift 68 (4) 248-258


Article
Summary

This article explores how summer farmers in Bregenzerwald (Austria) and Valdres (Norway) deal with their double role as farmers and tourist hosts. Based on qualitative interviews with farmers, the authors discuss how this double role influences tourist-host interactions and the staging of summer farms, and the ways in which the discourses of authenticity and heritage manifest themselves therein. In both Austria and Norway, summer farms are objects of idyllisation. They are highly suitable places for agri-tourism, which is regarded as more intimate and less detrimental to culture and environment than mass tourism. The authors suggest that one feature of such agri-tourism settings is the arrangement of a pseudo-backstage—a frontstage that is presented as an ‘actual’ backstage. Annals of Tourism Research (43)170-191, https://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2013.04.004


Report

Rapporten presenterer resultater fra forskningsrådsprosjektet ”Jordbrukets rolle som kulturbærer” hvor vi har sett nærmere på den delen av norsk kulturarv som kan knyttes til jordbruket: Hva som defineres som jordbrukets kulturarv både nasjonalt og internasjonalt av toneangivende aktører innen politikk og forvaltning, hvordan økonomiske virkemidler rettet mot denne kulturarven faktisk virker, og hvilken betydning organisasjoner som arbeider med jordbrukets kulturarv har. Med hensyn til hva som defineres som jordbrukets kulturarv i norsk sammenheng ser vi at kulturminnesektoren vektlegger både materielle og immaterielle kulturminner, men har en viss slagside mot det som er gammelt og som oppfattes som tradisjonelt. Jordbrukssektoren har et sterkere fokus på kulturarv nå enn tidligere, og fremhever bonden som kunnskapsbærer og forvalter. Innen turismesektoren ser vi en økende tendens til at kulturarv knyttes til verdiskaping. Internasjonalt ser vi at jordbrukets kulturarv har varierende meningsinnhold, men de nordiske land har en relativt lik vektlegging av jordbrukets rolle som nasjonal arv og som best opprettholdes gjennom aktivt jordbruk. Prosjektet har analysert den viktigste virkemiddelordningen over landbrukets budsjett rettet mot kulturminner, kulturmiljø og kulturarv: STILK/SMIL. Vi ser at midlene er viktige, både med tanke på resultater i terrenget og for bevisstgjøring rundt verdier i jordbrukets kulturarv. Prosjektet har videre studert to organisasjoner som på ulikt vis arbeider med jordbrukets kulturarv: Storfjordens Venner er en ideell organisasjon som arbeider for å ta vare på forlatte fjell- og strandgårder på Sunnmøre. Organisasjonen har en høy grad av profesjonalitet selv om dette er frivillig arbeid; personer fra toppstillinger i næringsliv og politikk hatt sentrale verv i Storfjordens venner. Dette har betydd både reell kompetanse i prosjektarbeid og ledelse og ikke minst strategiske nettverk. Norsk Kulturarv er i stor grad en medlemsorganisasjon for næringsutøvere innen turisme. Gjennom aksjoner og ”merkeordninger” ser vi en klar tendens til at den agrare innenlandske kulturarven har fått størst plass. Vi har også gjort en del-studie av hvordan Norsk Kulturarv fremstilles utad gjennom en analyse av organisasjonenes kulturhistoriske veibok sammenlignet med en lignende utgivelse fra National Trust i England.


Article

Jordbrukets kulturlandskap er mangfoldig. En variert utnyttelse over lang tid har resultert i mange spor etter ulike bruksformer og tradisjoner. like fullt som et landskap er komplekst er opplevelsen og fortolkningen av det sammensatt, og ulike grupper i befolkningen har ulike landskapspreferanser. I denne artikkelen diskuterer vi noen av resultatene fra et forskningsprosjekt om verdsetting av jordbrukets kulturlandskap i Rørosområdet med særlig vekt på hvilken betydning holdninger og stedstilknytning har i forhold til landskapspreferanser.


Article

Cultural landscapes contain many 'histories', expressed through the impact on nature left by different human actions. The Røros area in the inland om Central Norway is most famous for the 350-year long mining history which has put Røros on the UNESCO World Heritage List. The landscape, however, is characterized by physical evidence of variet human activities for a much longer period. This complex cultural landscape is a challenge for the future environmental management of the area. Some of these challenges will be adressed in this paper, which deals with questions concerning the balance between conservation and use: interests and responsibility, limits to use and limits to conservation, information and public access versus 'academic' protection of heritage values.