Report
Summary Download PDF

Writers: Trond Hallgeir Buland, Rita Moseng Sivertsvik og Maja Farstad

Denne rapporten presenterer funn og anbefalinger knyttet til prosjektet «Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case». Prosjektet ble gjennomført i perioden september 2021 – september 2022. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan relevante aktører i Selbu kan utvikle og iverksette en samskapt karriereveiledning som ivaretar både elevenes, næringslivets og lokalsamfunnets behov. Samtidig forventes det at resultatene fra prosjektet også vil være til nytte for offentlig-private karriereveiledningssamarbeid i andre distriktskommuner.


Report
Summary Download PDF

Writer: Rita Moseng Sivertsvik

Denne rapporten tar utgangspunkt i oppfølgingsintervjuer gjennomført høsten 2021 med et utvalg av de 24 naturbaserte reiselivsaktørene som ble intervjuet i 2017 og 2018 som del av det tverrfaglige forskningsprosjektet BIOTOUR. På bakgrunn av Covid-19 pandemien oppstod det et behov og en interesse for å undersøke nærmere hvordan disse bedriftene håndterte utfordringene som fulgte med pandemien. Rapporten belyser hvilke konsekvenser pandemien fikk for små naturbaserte reiselivsbedrifter, herunder bedriftsledernes strategier i møte med pandemien, eventuelle endringer av disse, fordeler og ulemper ved å være en liten bedrift i krisetider, læringsmomenter og erfaringer som bedriftsledere, samt deres tanker om framtiden for naturbasert reiseliv i Norge. Rapporten inngår i det tverrfaglige forskningsprosjektet «BIOTOUR – fra stedsbaserte ressurser til verdifulle opplevelser». Prosjektet ble ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning som en av partnerne. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2021, hvilket inkluderer et års forlengelse på grunn av Covid-19 pandemien. Hovedmålsetningen var å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. BIOTOUR ble finansiert av Norges Forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.


Note
Summary Download PDF

Writers: Kreg Lindberg, Rita Moseng Sivertsvik and Magnar Forbord
There is a substantial and growing literature on the resilience of firms and destinations within tourism. Building on the concepts in Lindberg, Forbord, and Sivertsvik (2021), this study complements that literature by empirically assessing nature-based tourism’s (NBT’s) potential contribution to the resilience of destination communities via the factors that may affect that contribution. The study is based on a country-level assessment in Norway using quantitative and qualitative data derived from NBT firms, a new scale for understanding the contribution associated with firm-community relationships, and an evaluation of how firm motivations and life cycle stage may affect the contribution. Results indicated NBT makes a modest contribution overall, but that contribution may be more substantial in some aspects (e.g., with respect to catalyzing business networks and community identity) and in some communities (e.g., smaller communities where NBT potentially represents a larger part of the local economy). Some aspects of this contribution were predicted by firm motivations and life cycle stage. For example, firms in the growth stage may make larger contributions than firms in the decline stages.


Report
Summary Download PDF

Denne rapporten er basert på en casestudie relatert til arbeidspakke 4 i LIAISON-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt under Horisont 2020-programmet. LIAISON skal bidra til å gi en oversikt over omfanget og variasjonen av ulike tilnærminger til innovasjon knyttet til jord- og skogbruk samt i bioøkonomien generelt slik at innovasjonstakten kan økes og kvaliteten forbedres. Prosjektet tar sikte på å bedre forståelsen av hva som er et vellykket innovasjonspartnerskap og hvordan man kan oppmuntre til flere slike vellykkede partnerskap og nettverk. I arbeidspakke 4 ble det gjennomført dybdestudier av 32 ulike innovasjonsprosjekt i Europa. Analysene skal bidra til utviklingen av bedre verktøy og samhandlingsmetoder for innovasjon. Ruralis var ansvarlig for to casestudier med norsk og nordisk perspektiv. Rapporten tar utgangspunkt i studien av et multiaktørprosjekt i næringsklyngen Arena Skog.


Report
Summary Download PDF

Med utgangspunkt i intervjuer med 24 naturbaserte reiselivsaktører i tre ulike regioner i Norge analyserer denne rapporten motiver, nettverk og innovasjon i slike bedrifter. Datainnsamlingen ble gjort i perioden våren 2017 til våren 2018, og inngikk i det tverrfaglige forskningsprosjektet Biotour. De fleste bedriftene var små, relativt nystartete og baserte seg på å tilby unike naturbaserte opplevelser. Tolkning av intervjudataene viser at det å gjøre en naturbasert livsstil om til et økonomisk bærekraftig produkt var et viktig motiv for etablering av bedriftene. Bedriftene er nyskapende, og nettverk er viktig både for utvikling og daglig drift.


Report
Summary Download PDF

This report is based on a case study related to work package five on the PLAID project, a European Union funded project under Horizon 2020. The project deals with demonstration activities in European agriculture. In the Norwegian context, this primarily involve field days, field walks and experimental fields. Events are commonly organised by the Norwegian Agricultural Extension Service (NLR) in cooperation with host farmers, but often also involve county officials, experts and other agricultural organizations as partners. Demonstrations provide a meeting place for farmers with different knowledge and experience, as well as advisors and experts with research-based knowledge and knowledge of local conditions. By sharing experiences, participants are able to develop a better understanding of both the theory and practice behind the activity and thus improve outcomes. Findings from two Norwegian studies in combination with those from other parts of Europe will help improve the organisation and effectiveness of demonstration activities in Norway. This case report will describe a theme day about berry production, how Norwegian berry farmers are encouraged to increase the production of berries in tunnels, extend the berry season and optimize the use of fertilizer and pesticides.


Report
Summary Download PDF

This report is based on a case study related to work package five on the PLAID project, a European Union funded project under Horizon 2020. The project deals with demonstration activities in European agriculture. In the Norwegian context, this primarily involve field days, field walks and experimental fields. Events are commonly organised by the Norwegian Agricultural Extension Service (NLR) in cooperation with host farmers, but often also involve county officials, experts and other agricultural organizations as partners. Demonstrations provide a meeting place for farmers with different knowledge and experience, as well as advisors and experts with research-based knowledge and knowledge of local conditions. By sharing experiences, participants are able to develop a better understanding of both the theory and practice behind the activity and thus improve outcomes. Findings from two Norwegian studies in combination with those from other parts of Europe will help improve the organisation and effectiveness of demonstration activities in Norway. This case report will describe a demonstration day addressing issues regarding ecological sustainability, how to maintain fertility of the ground and protect the soil from rain and erosion. In addition, the demonstration includes the principles of ecology and climate-related issues.