A-06/99 Bygda – sosial konstruksjon av trygt og godt.

Sosiologi i dag, nr 4/99 Trygt og godt" kan synast å vere ei bygdeforståing i motstrid til populære framstillingar av bygda som ein stad med stagnasjon, forgubbing, auka klientifisering og kriminalitet. Ei vanleg fokusering av bygda er som ein stad som manglar kulturtilbod, underhaldning og uteliv, ein stad med fråflytting generelt og kvinnefråflytting spesielt. Artikkelen fokuserer på livet i bygda som direkte eller indirekte omtala som trygt, godt, roleg og fredeleg. Videre omhandler artikkelen bygdebuarar si personelge oppleving av bygda. Bygdebuarar er i dette tilfellet tilbakeflyttarar, tilflyttarar og dei som alltid har budd i bygda. Dette inneber samtidig ei avgrensing frå sosiale konstruksjonar i bygda sett frå ein utflyttar eller andre utanforståande sin ståstad.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.