A-10/94 Teknologi og mannlighet i forandring. Gården som arena for konstruksjon av kjønn

Artikkelen analyserer endring og stabilitet i mannlighetsuttrykk. Den viser hvordan landbruksmaskinene står for en rekke egenskaper som er knyttet til menn og maskulinitet, og hvordan mannlighetsidealer i landbruket endrer seg i pakt med teknologiske endringer. På basis av gruppeintervjuer med kvinner og individuelle intervjuer med deres ektemenn, belyser artikkelen menns strategier for å ivareta mannligheten når kvinner kommer inn på områder som tidligere var forbeholdt menn. Mennenes strategier går ut på å markere det manlige som forskjellig fra det kvinnelige: De forbeholder seg egne arbeidsormåder på maskinene, og andre mannlige områder øker i betydning som mannlighetsmarkører. Kvinnenes maskinkjøring må dessuten arrangeres slik at den mannlige verdigheten ikke trues. Når kjønn analyseres i et relasjonsperspektiv, blir gjensidigheten i konstruksjonen av det mannlige og det kvinnelige tydelig. Gjennom å bryte gamle grenser og sette nye, deltar både menn og kvinner i å produsere kjønn som forskjell og hierarki, men i nye former.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.