A-18/13 Velferdsstat, frafall og rekruttering i fiske

Parallelt med tiltagende lukking av de store fiskeriene i Norge har det skjedd en nedgang i antall fiskere. Samtidig blir færre rekruttert til fiske. Spørsmålet er om fiskere har blitt skjøvet ut av yrket, eller om de har sluttet av andre grunner. En undersøkelse blant fiskere som har sluttet, tyder på at utviklinga i andre næringer og i samfunnet har hatt innvirkning på sysselsettingssystemet i fiskeriene. Våre resultater viser at marin næringspolitikk må ta samfunnsutviklinga med i betraktning når en skal forstå endringsprosesser i kystnæringer og samfunn. S. Jentoft, J.I. Nergård og K.A. Røvik (red) Hvor går Nord-Norge? Politiske tidslinjer, Orkana akademisk, 303-316

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.