A-5/92 Fedres arbeidsvilkår og omsorgspermisjoner.

Fedre har i Norge rett til å dele omsorgspermisjonen med barnets mor i barnets første leveår. Bare et lite antall fedre bruker denne retten. Hva kan forklare at disse fedrene velger å ta del i omsorgspermisjonen? En viktig forklaringsfaktor synes å være parets yrkesstatus. Retten til å dele foreldrepermisjonen blir primært benyttet av høystatuspar. Og det er først og fremst mors sterke stilling på arbeidsmarkedet som har betydning for om far tar ut permisjon i disse parene. Likestilling på arbeidsmarkedet ser dermed ut til å føre til større likestilling i arbeidsoppgavene i hjemmet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.