B-1/16 Lokalsamfunn

I denne vitenskapelige antologien formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, hva et lokalsamfunn kan være og hvilken rolle det spiller. Lokalsamfunn representerer både endring og stabilitet og kapitlene presenterer ulike tematiske innfallsvinkler til lokalsamfunn som fenomen. Sentrale spørsmål i boken handler om hva et lokalsamfunn er, og hvilken rolle fellesskap, identitet, kultur og lokal utvikling spiller i dag. Hvilken betydning har organisasjoner og institusjoner når det kommer til å skape og reprodusere lokalsamfunn, og hvordan påvirkes lokalsamfunn av fenomener som globalisering og mobilitet? Boken har som mål å kunne tilby oppdatert kunnskap og innsikt på feltet. Boken har 21 kapitler skrevet av forskere fra ulike fag, blant annet sosiologi, geografi, antropologi og samfunnsplanlegging. I likhet med lokalsamfunnene den beskriver, representerer boken mangfold og variasjon, både i metode, teori og tematikk. Boken henvender seg til studenter og forskere innenfor samfunnsvitenskapelige fag, fagpersoner innen samfunnsplanlegging og forvaltning og til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører lokalsamfunn i bygd og by. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.