A-9/16 Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll

Sammendrag I en 3-årig studie finansiert av Norges Forskningsråds program Miljø 2015 har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek i natur, basert på erfaringer fra ulike delstudier. Delstudiene representerer ulik grad av og innhold i den voksne tilstedeværelsen. Det gjør at vi kan sette fokus både på barns mer frie og egeninitierte lek i natur og aktiviteter som i større grad er planlagt og styrt av voksne. Vi finner at barn gjennom selvstyrt lek stimuleres til en mer sanselig, emosjonell og kroppslig naturkontakt der naturomgivelsene utforskes på lekens premisser, enn når voksne mer aktivt er til stede. Barn 2 (2016) 39-56

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.