N-01/07 Norske bønder oppslutning om samvirke 2002-2006

Analysen i notatet bygger på data fra ”Trender i norsk landbruk” for årene 2002, 2004 og 2006. Til sammen er utvalget på 5071 bønder. I dette notatet er fokus satt på norske bønders oppslutning om ulike sider ved landbrukssamvirke. En analyse av utviklingen i bøndenes syn på landbrukssamvirket gjennom de siste årene, viser at det er en tydelig tendens til økt oppslutning om samvirke som ide og organisasjonsform for landbruksbasert industri. Resultater fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk som gjennom-føres ved Norsk senter for bygdeforskning annethvert år, viser også at medlemmenes opp-slutning om ledelsen i samvirkeorganisasjonene øker. Mens 44 prosent av de som svarte i 2002 var helt enig i at ”bøndene kan best fremme sine interesser ved å stå sammen i samvirke¬organisasjoner” i 2002, var det hele 49 prosent som var helt enig i dette i 2006. Tar vi med de som også var delvis enige, var det hele 78 prosent som støttet samvirketanken i 2006. Sammenligner vi synet på ledelsen i 2002, 2004 og 2006, ser vi en økning i andelen som er helt eller delvis enig i at ledelsen i samvirkeorganisasjonene gjør en god jobb fra 30 til 43 prosent. Selv om den prinsipielle støtten til samvirke som ideologi favner bredere enn støtten til ledelsen, er det like vel bemerkelsesverdig å observere en økning på begge disse målene for oppslutning om landbrukssamvirket. Økningen er jevn og vedvarende frå 2002 til 2004 og videre til 2006, og dette skjer vel og merke i en periode da Tine-ICA- saken var under full ut-foldelse. Hvordan kan den økte samvirkestøtten forklares? En forklaring kunne være at det er relativt flere samvirkekritiske bønder som slutter i næringa. Men selv om alle som sluttet var sam-virkekritiske, ville ikke dette slå ut så sterkt som vi ser. Men noe bidrar nok dette forholdet til forklaringen. En annen forklaring kan være nettverksamlingene „Ung samvirkebonde“ som Norsk land-brukssamvirke gjennomfører blant nyetablerte bønder for å sette søkelyset på muligheter og utfordringer for landbruket og for å utbre kunnskap om landbrukssamvirket. En tredje forklaring kan være at økt motstand, kritikk og særlig ICA-Tine skandalen kan ha fått medlemmene i samvirket til å slutte rekkene. Motstand kan ha avlet indre samhold. Denne forklaringen synes å være vesentlig. Analysen viser at melkeprodusentene utmerker seg med å vise en sterkere oppslutning om både samvirketanken og den jobben som ledelsen gjør på vegne av medlemmene enn bønder som har hovedinntekten fra andre produksjoner. I tillegg viser analysen at melkeprodusentene har hatt den sterkeste økningen i oppslutning fra 2002 til 2006.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.