N-03/10 Sosiale hyttefolk

I dette notatet gis en presentasjon av noen av de empiriske resultatene fra Norsk senter for bygdeforsknings spørreundersøkelse ”By, bygd og fritidsboliger 2008” som ble gjennomført vinteren 2008. Analysene viser at den norske fritidsboligbefolkningen ofte har tett sosial kontakt med befolkningen i hytte-vertskommunene, og at de fleste også jevnlig aktivt benytter seg av ulike servicetilbud. Hovedfunnene som presenteres i dette notatet er: ► De fleste hyttebrukerne er jevnlig i kontakt med andre når de bruker hyttene sine, både dem i andre hytter og bygdefolket som bor i vertskommunene. Tre fjerdedeler (78,9 prosent) av hyttebefolkningen oppgir at de ”av og til” eller ”ofte” har sosial kontakt (f.eks. slår av en prat) med de fastboende. ► Hyttefolket opplever sjelden konflikter med lokalbefolkningen. De fleste forteller at de jevnt over har et harmonisk forhold til lokalsamfunnene der hyttene er lokalisert. ► De aller fleste (91,5 prosent) rapporterer videre at de handler mat på lokale matvarebutikker, så mange som to tredjedeler svarer at de gjør dette ”som regel hver gang” de besøker fritidsboligen. ► Færre, men fortsatt en betydelig gruppe, benytter seg også jevnlig at ulike offentlige servicetilbud i hyttekommunen. Hver tiende har oppsøkt en lege på stedet der fritidsboligen er.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.