N-2/21 Samarbeid om vekstskifte i jordbruket

Variert vekstskifte er kjent innen agronomien som et effektivt jordforbedrings- og planteverntiltak med positiv effekt på både avlingsmengde og kvalitet, og dermed også på det økonomiske resultatet for bonden. I dette notatet har vi en praktisk tilnærming til samarbeid om vekstskifte mellom bønder, og vi retter søkelyset på hvilke forutsetninger et slikt samarbeid bør bygge på og på vilkår som bør være til stede for å lykkes. Vi ser også på mulige tiltak som kan bidra til å styrke samarbeidet, enten samarbeidet gjelder allsidige vekstskifter (korn, gras, potet og/eller grønnsaker), eller det gjelder samarbeid om enklere vekstskifter mellom for eksempel korn og gras, eller bare mellom ulike kornarter. I notatet foreslår vi flere tiltak for støtte opp om et vekstskiftesamarbeid, og mulige framgangsmåter i arbeidet. Vi har også et forslag til ei interessekartlegging blant mulige deltakere i et samarbeid, samt ei skisse til avtale om samarbeid. Målgruppe for notatet er primært rådgivere, bønder og andre som er interessert i vekstskiftesamarbeid på tvers av jordbrukseiendommer.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.