N-5/22 Effekter av økt budsjettstøtte til norsk jordbruk

Writer: Klaus Mittenzwei

I dette prosjektet er det vurdert hva en tetting av inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper vil kunne bety for norsk jordbruk. En økning i budsjettstøtten for norsk jordbruk med 16 mrd. kr resulterer i en inntektsøkning for den «aktive bonde» med om lag 8 mrd. kr. Økte tilskudd kan gi et insentiv til å utvide produksjonen, men også til å ta ut mer til privat forbruk. Knapphet på jordbruksareal og melkekvoter motvirker muligheten til å utvide produksjonen. Arbeid og kapital er mobile innsatsfaktorer og økte tilskudd kapitaliseres i grunnrente og kvoterente. Dersom inntektene i jordbruket skal økes med 16 mrd. kr tilsier beregningene at det er nødvendig med et betydelig høyere tilskuddsbeløp og at inntektene i stor grad vil komme som økte kapitalinntekter til aktive og passive jord- og kvoteeiere.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.