N-6/22 Fôr- og husdyrbaserte verdikjeder i norsk matproduksjon – nåsituasjon og begreper

Writers: Bjørn Eidem og Tommy Ruud


Dette notatet er et bidrag inn i prosjektet «SUSFEED - Bærekraftig norsk fôrproduksjon». Prosjektet skal, som navnet sier, handle om fôr og bærekraft. Dette notatet tar, for det første, sikte på å drøfte noen begreper og definisjoner knyttet til fôr, bærekraft og produksjonsdyr, på en måte som kan bidra til å gjøre dem operative i prosjektsammenheng; for det andre utgreies det om nå-situasjonen i norsk fôrforbruk på en kortfattet måte; og for det tredje skisseres omfanget av mølle-, slakteri- og meierisektoren i Norge. Det er viktig å merke seg at vi i omtale av jordbruk, husdyrhold og fôrproduksjon baserer oss på konvensjonelle produksjoner og råvarer der annet ikke er presisert, som økologisk sertifiserte råvarer og produksjoner.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.