R-01/01 Kvinnelige prinsipper – også for menn?

Prosjektet ”Næringsmessig utnytting av utmark – i et kjønnsperspektiv” har hatt som mål å belyse forholdet mellom kjønn og bruk og forvaltning av naturressurser i næringssammenheng. Gjennom intervjuer med et utvalg kvinnelige og mannlige næringsutøvere innen aktivitetene ”skogturisme” og ”seterturisme”, har vi søkt å belyse om kvinner og menn gir uttrykk for ulikheter i bruk og forvaltning av gårdens ressurser og hvorvidt dette kan knyttes til ”et kvinnelig forvaltningsprinspipp”. Spesielt med referanse til land i tredje verden, har det blitt hevdet at kvinner representerer et annet forvaltningssyn enn menn, et syn basert på et omsorgsperspektiv hvor langsiktig økologisk bærekraft er sentralt. Intervjumaterialet viser at det er både likheter og forskjeller mellom kjønnene, men disse følger ikke alltid de mønstre en skulle forvente dersom det fantes et forvaltningsprinsipp som følger kvinner alene. Videre ser vi at når menn og kvinner driver utradisjonelle tiltak ut fra kjønn så brytes kjønnsstereotypier opp. Begrepet ”kvinnelig forvaltningsprinsipp” kan bli misvisende hvis det knyttes til biologisk kjønn. I vårt materiale finnes dimensjonene ved et slikt prinsipp hos begge kjønn, og noen av mennene gir faktisk uttrykk for en sterkere tilpasning til ”et kvinnelig prinsipp” enn kvinnene.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.