R-01/04 Forbrukere, matvarer, pris og kvalitet

Rapporten er en del av prosjektet ”Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet”. Våren 2003 ble det gjennomført en survey blant 1500 norske forbrukere om deres syn på blant annet matvarers pris og kvalitet. Rapporten presenterer et utvalg av variabler om pris og kvalitet, hovedsakelig i form av frekvenser og krysstabeller, noe som gjør data tilgjengelige for videre analyser. Tema som tas opp er meninger om matvarepriser, prisrelatert kjøpepraksis og tiltak for reduksjon av matvareprisene. Videre tar rapporten opp forbrukernes vurderinger omkring ulike kvalitetskriterier, og kvalitetsrelatert praksis. Forbrukerne ser ikke nødvendigvis en sammenheng mellom høyere pris og høyere kvalitet, men opplevd høy kvalitet synes å legitimere en noe høyere pris. Et fokus på hva opplevd kvalitet kan innebære i vid forstand kan kanskje bidra til en forståelse av hvorfor forbrukere kan være villige til å betale mer for noen enn for andre produkter. Utfordringen må være å kunne gi forbrukerne denne opplevelsen av kvalitet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.