R-02/00 Faglige bånd i sterke kvinnenettverk.

Nettverkene som sammenlignes i rapporten er Ressurssentrum Kvinnum i Jämtland, Tiltakskvinner i Nord-Trøndelag og Nettverk for kvinner i Sør-Trøndelag. Prosjektet er en del av det interregionale programmet Grenseløs Kunnskap som er et samarbeid mellom fylkene Jämtland og Trøndelag. Hovedmålsettingen for undersøkelsen har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan de tre omtalte nettverkene er organisert og fungerer. Resultatene viser at kvinnenettverkene er forskjellige i organisering, så som medlemskap, struktur og styring, mens målsettingene og funksjon er mer sammenfallende. Kvinnenettverkene er ledd i offentlig kvinnesatsing. Vi hevder at kvinnenettverkene er fleksible ad-hoc samarbeidsformer for kvinner i distriktene. Kvinnenettverk kan betraktes som prosess der samarbeidsrelasjonene endres når andre vilkår endres. Undersøkelsen viser også at slike nettverk lett kan "stivne" og bli lukkede. Det kan synes paradoksalt at til tross for at kvinner som er med i nettverkene har et sterkt lokalt engasjement, så opplever de til tider mangel på anerkjennelse og støtte i sine lokalmiljøer. En sentral utfordring er å styre nettverkenes lokale tilknytning, samtidig som det interregionale samarbeidet videreutvikles. Rapporten beskriver hvordan styrken og potensialet til slike kvinnenettverk ligger i de svake bånd mellom ulike kvinner som planlegger og etablerer egen bedrift eller virksomhet. Svake bånd er en styrke for markedsføring og markedsutvikling av produktene, samtidig som dette har en egen verdi i forhold til personlig og faglig utvikling. Rapporten drøfter det potensiale som ligger i slike nettverk i forhold til helhetlig og integrerende bygdeutvikling.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.