R-02/02 Marine samfunn- Samfunnsmessige forutsetninger for økt verdiskapning i marin sektor. Befolkningsutvikling i kystsamfunn

Rapporten setter fokus på demografisk utvikling i noen fiskerikommuner under ulik grad av sentralisering. Ulike framskrivingsalternativ for folketallet i noen utvalgte kystkommuner indikerer at usentrale fiskerikommuner kan forvente negativ utvikling i folketallet, mens noen av de større og sentrale fiskerikommunene ligger an til enmer positiv utvikling. Hvis vår evne til å utnytte marine fornybare ressurser i framtida fortsatt blir avhengig av desentralisert bosetting, vil dramatiske endringer i befolkningsutviklinga i fiskerikommuner og økende demografiske forskjeller mellom sentrale og usentrale strøk, kunne få betydning for vår evne til å realisere verdiskapingspotensialet.Større fiskerikommuner som Ålesund og Tromsø kan forvente en mer positiv befolkningsutvikling. Dette kan også føre til omlokalisering av aktiviteter og omfordeling av makt, verdiskaping og rettigheter i marin sektor. Det vil i neste omgang ytterligere kunne påvirke sysselsetting og bosetting i mindre kystkommuner. Sett i forhold til de tre scenarieneom det marine Norge som ECON Senter for økonomisk analyse tegner, går de demografiske utviklingsprosessene i dag mest i retning av Ambisjon, med konsentrasjon omkring noen få sterke, men sårbare miljøer.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.