R-02/06 Den norske bonden- ensom og forlatt eller faglig og sosial?

På 90-tallet ble det satt fokus på norske bønders opplevelse av ensomhet, hovedsakelig som følge av strukturelle endringer i det norske landbruket. Ved hjelp av ”Trender i norsk landbruk 2004”, et datamateriale som baserer seg på en spørreundersøkelse utført og finansiert av Norsk senter for Bygdeforskning, gjenopptar forfatteren av denne rapporten problemstillinger knyttet til dette fenomenet. To perspektiver blir benyttet for å besvare problemstillingene: Bønders opplevelse av (manglende) anerkjennelse fra det øvrige samfunnet og bønders opplevelse av egen sosial deltakelse. Rapporten tar dermed sikte på å besvare: På hvilken måte kan manglende anerkjennelse, samt sosial deltakelse ha innvirkning på norske bønders opplevelse av ensomhet? Det ene hovedfunnet er at mangel på anerkjennelse har liten forklaringskraft i forhold til fenomenet som studeres. Det andre hovedfunnet er derimot at bondens opplevelse av egen sosial deltakelse, både i henhold til personlige og faglige nettverk, er sentrale i forklaringa av bondens opplevelse av ensomhet. For å kunne forklare bønders ensomhetsopplevelse er det dermed sentralt å rette fokuset mot samhandling i form av bondens opplevelse av egen deltakelse i primære og sekundære nettverk.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.