R-03/00 Hvorfor bråker bøndene når de har det så bra?

Rapporten drøfter det «agrare paradoks»: Bøndene har det godt (gode levekår) og trives i sin egen hverdag (høy livskvalitet), men er likevel svært misfornøyde med dagens situasjon innen land-bruks-næringen (misnøye med inntektene). I rapporten gis først en nærmere analyse av leve-kårene og livskvaliteten til bøndene, før vi deretter presenterer en rekke forklaringer på deres sterke misnøye med rammebetingelsene for dagens landbruk. Slik viser vi at bøndene – tross at de har gode levekår og høy livskvalitet – faktisk har gode grunner til å «bråke». Samtidig har vi lagt vekt på å dokumentere mangfoldet innen landbruket: Slik som både levekårene og livs-kva-liteten varierer sterkt, er det også ulike årsaker til at de forskjellige gruppene innen landbruks-befolkningen uttrykker sin misnøye.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.