R-03/06 Bonde jeg? En kvantitativ studie av bondens yrkesidentitet

Denne rapporten setter fokus på hva som påvirker bønders yrkesidentitet. Yrkesidentitet forstås ut i fra om bøndene tenker på seg selv først og fremst som gårdbrukere eller om deres identitet er knyttet opp mot et annet yrke. Yrkesidentiteten blir belyst kvantitativt hvor det blir tatt utgangspunkt i hvordan arbeidssituasjonen, stedstilknytningen til gården og grad av profesjonalisering påvirker den. Vilkårsanalysen blir benyttet som en teoretisk bakgrunn for å kunne forstå hvordan ulike føringer, sporer og individuelle interesser spiller inn på yrkesidentiteten. Jeg har forsøkt å drøfte og forstå identitetsbegrepet på en så konkret måte som mulig og tatt utgangspunkt i stedsidentitet og handlingsidentitet som en sentral forståelse av yrkesidentiteten. Resultatene av analysen viser at arbeidssituasjonen og profesjonalisering gjennom blant annet utdanning har en effekt på yrkesidentiteten til bøndene. Stedstilknytningen viste seg å ikke ha en signifikant effekt på yrkesidentiteten. Rapporten bygger for øvrig på datamateriale fra undersøkelsen ”Trender i norsk landbruk” og den kan bidra til å belyse hva som er viktige faktorer i forhold til rekrutteringen til bondeyrket og en opprettholdelse av bønders yrkesidentitet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.