R-04/02 Levekår blant nyetablerte bønder

Rapporten setter fokus på levekår i landbruket blant nyetablerte og unge bønder. Hvordan levekår vurderes har jeg i den sammenhengen valgt å belyse i et regionalt perspektiv. Med vilkårsanalysen som teoretisk tilnærming har jeg sett nærmere på føringer og sporer ved ulike samfunnsstrukturer dette kan ses i sammenheng med at levekår blant bønder vurderes ulikt. Rapporten belyser levekår i forhold til arbeidsmarked, utdanning sosiale nettverk, økonomi, ferie og fritid. Kommunene i utvalget, Melhus og Holtålen, representerer to ulike regioner både med tanke på vilkår for produksjon og beliggenhet til nærmeste bysenter. Resultatene av analysen viser at der er en del forskjeller med tanke på hvordan levekår vurderes i regionalt perspektiv. Melhus kommune har gode vilkår for produksjon både med tanke på korn og husdsyrproduksjon samtidig som kommunen ligger nært Trondheim. De topografiske og klimatiske vilkårene for produksjon i Holtålen er klart preget av mer dårlige vilkår for produksjon i Holtålen er klart preget av mer dårlige vilkår for produksjon både med tanke på kornproduksjon og husdyrhold. Samtidig er det stor geografisk avstand til nærmeste bysenter. Rapporten kan bidra til å belyse hvordan forskjeller som blant annet vilkår for produksjon og regional beliggenhet får betydning for hvordan unge nyetablerte bønder vurderer levekår i landbruket.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.