R-04/04 Trender i norsk landbruk 2004

Trender i norsk landbruk' ('Trendundersøkelsen') er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennom¬føres av Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) hver annet år. Første gang var i 2002, og årets undersøkelse er dermed den andre i rekken. Målet er å få eta¬b¬lert en kvantitativ data¬base som gir informasjon om utviklingen innen land¬bruket over tid. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforskning. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra årets undersøkelse ¬– 'Tren¬der i norsk landbruk 2004'. Dette er i all hovedsak gjort i form av ukommenterte frekvenstabel¬ler, som gir en oversikt over hvordan de 1712 deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål – eventuelt hvor mange som ikke besvarte det aktuelle spørsmålet. Vi har i denne omgang ikke kommentert de statistiske resultatene. Hensikten er først og fremst å gjøre datamaterialet offentlig og tilgjengelig for interesserte brukere. Spesielt interessert bes ta kontakt med forfatterne, for å få tilgang til mer inngående analyser som er utført i tilknytning til tallmaterialet. I tillegg vil vi vise til tilsvarende frekvensrapport for datamaterialet fra 2002-undersøkelsen (Rye og Storstad 2002) som gjør det mulig for leserne å følge utviklingen siden 2002. For ytterligere informasjon om undersøkelsen, viser vi ellers til Rye (2004).

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.