R-4/08 Hva betyr reiseliv, kultur og lokal mat for omsetning og sysselsetting i distriktene?

Reiseliv, kultur og lokal mat er både hver for seg og i samspill satsingsområder for myndighetene for å fremme næring og sysselsetting i distriktene. Aktører innen reiseliv anvender mat og kulturliv i sine konsepter. Det har vært uklart hvor mye denne typen reiseliv kan bety for omsetning og sysselsetting. Formålet med denne undersøkelsen har vært å klarlegge dette. Fra næringsstatistikken til Statistisk sentralbyrå har vi bearbeidet data som viser omsetning og sysselsetting innen reiseliv, kultur og lokal matforedling der disse er hovedaktiviteter i bedriftene. Der disse aktivitetene er sideaktiviteter, slik som på gårdsbruk, har vi måttet benytte andre datakilder. Disse er Trendundersøkelsen i landbruket ved Norsk senter for bygdeforskning, en undersøkelse blant medlemmer i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat og en undersøkelse blant medlemmer i Norsk Kulturarv. Ut fra disse kildene anslår vi omsetningen innen reiseliv i distriktene til å være minst 35 milliarder kroner i år 2005, noe som er 37 prosent av all reiselivsomsetning i landet. I alt er minst 60 000 personer sysselsatt innen reiseliv i distriktene. Av dette står gårdsturisme for nærmere 1 milliard kroner i omsetning og ca. 2500 årsverk. Når det gjelder lokal matforedling var omsetningen i små matbedrifter (under 20 sysselsatte) i 2005 ca. 15 milliarder kroner hvorav ca. 11 milliarder kroner og 7500 sysselsatte var i distriktene. Av dette sto gårdsmatvirksomhet for 370 mill. kr. i omsetning med nærmere 1000 årsverk. For kultur er statistikken mindre utviklet. Tidligere forskning tyder på at total omsetning innen kultur i Norge (privat og offentlig) årlig er ca. 80 milliarder kr med 87 000 sysselsatte. Av dette anslår vi 40 prosent å være i distriktene, d.v.s. 30 milliarder kr i omsetning og 35 000 sysselsatte. Medlemmer i Norsk Kulturarv kan ha ca. 0,5 milliarder kr i årlig omsetning og 600 sysselsatte. Minst 80 prosent av dette er knyttet til distriktene. Forutsatt at halvparten av total produksjon og sysselsetting i landet er i distriktene, anslår vi at reiseliv, kultur og lokal matforedling bidrar til opp mot 5,5 prosent av omsetningen og 7,5 prosent av sysselsettingen i distriktene. Andelen av denne omsetningen og sysselsettingen som kan knyttes til reiseliv er mindre, da mye av produksjonen i små matbedrifter og innen kultur ikke selges direkte til reiselivet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.