R-05/09 Innovasjon i bygdeturisme

Temaet for rapporten er innovasjoner i norsk bygdeturisme. Bygdeturisme er her forstått som småskala foretak lokalisert i Distrikts-Norge. Innovasjon er definert så å si på samme måte som i den nasjonale innovasjonsundersøkelsen gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Det skilles følgelig mellom fire innovasjonstyper: produktinnovasjon, prosessinnovasjon, organisasjonsmessig innovasjon og markedsinnovasjon. Datamaterialet er et spesialutvalg fra en nasjonal undersøkelse om innovasjon i reiselivsnæringen. Materialet viser overraskende høy innovasjonsaktivitet sjøl om det også er store variasjoner mellom foretakene. Visse faktorer øker foretakenes innovasjonsevne. For det første er hensiktsmessige samarbeidsløsninger gunstig. Videre øker innovasjonskapasiteten når foretak arbeider systematisk med kompetanseheving. For det tredje er innovasjonsevnen bedre i foretak som har gode rutiner for innhenting av markedsinformasjon enn i foretak som ikke sørger for denne informasjonstilgangen. Videre er involvering av ansatte i foretakets utviklingsprosesser gunstig med tanke på organisasjonsmessige innovasjoner. I tillegg iverksetter foretak som eksporterer tjenester til markeder utenfor Norden, flere produktinnovasjoner enn foretak som leverer til hjemmemarkedet og de nordiske markedene. Offentlige støtteordninger bidrar også til å styrke foretakenes evne til å gjennomføre produkt- og markedsinnovasjoner. I følge foretakene gir innovasjonsarbeidet gode resultater. Blant annet rapporterer foretakene om nye produkter, forbedrede og mer kundetilpassede tjenester, tilgang til nye markeder og økt lønnsomhet. De viktigste innovasjonsbarrierene er vansker med å skaffe kvalifisert personell, høye innovasjonskostnader og finansielle begrensninger. Avslutningsvis diskuteres praktiske implikasjoner og praktiske råd.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.