R-05/11 Samspillet mellom formelle og uformelle institusjoner i bruk, vern og forvaltning av utmark

En casestudie blant hytteeiere i Verran kommune i Nord-Trøndelag Rapporten bringer resultatene fra en casestudie blant hytteeiere i Verran kommune i Nord-Trøndelag, der fokus har vært på uformelle normer og institusjoner som styrer hytteeierne i deres bruk av utmark og natur. Det empiriske materialet består av uformelle intervjuer med hytteeiere. Studien viser at det finnes uformelle institusjoner knyttet til vern av naturen gjennom bruk, til rett til tilgang og høsting fra utmarka og til godt naboskap og det å ta hensyn til andres behov når en bruker utmarka. Disse uformelle institusjonene bryter i en rekke tilfeller mot formelle institusjoner som regulerer bruk, vern og forvaltning av utmark, noe hytteeierne håndterer gjennom flere ulike strategier. Strategiene inkluderer både ulike tilpasninger innenfor regler og forskrifter, å ta kampen opp mot formelle regler som bryter med det en synes er rett og rimelig og å velge å se bort fra de formelle reglene.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.