R-06/06 Utenlandsk sesongarbeidskraft i norsk landbruk

Rapporten fokuserer på hvordan et utvalg utenlandske sesongarbeidere i landbruket opplever oppholdet i Norge. Innfallsvinkelen er åpen og eksplorerende. For å innhente flest mulig aspekter følges tre hovedspor gjennom rapporten; hvorfor kommer sesongarbeiderne til Norge, hvordan har de det her, og hva gir oppholdet dem? Resultatene viser at sesongarbeidernes viktigste motivasjoner til oppholdet er penger, ferie og vennskap. Videre ser vi at alle i utvalget er blitt rekruttert gjennom enten venner eller familiemedlemmer. Samtlige av sesongarbeiderne gir uttrykk for at de føler tilfredshet under oppholdet. Det som har størst betydning for tilfredsheten er de sosiale relasjonene, lønnsforholdene og muligheten til naturopplevelser og rekreasjon. Gjennom oppholdet tilegner sesongarbeiderne seg både økonomiske, sosiale og kulturelle utbytter. De øker sin økonomiske kapital, utvider sitt sosiale nettverk, forbedrer sine språkferdigheter og tilegner seg nye preferanser. Rapporten bygger på et kvalitativt datamateriale: 23 samtaleintervjuer med utenlandske sesongarbeidere og 8 samtaleintervjuer med arbeidsgivere fra fem landbrukskommuner

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.