R-07/09 Bygdeutviklingsmidlene og bonden. En delrapport om BU-midlenes effekt på bønders holdninger og tilpasninger

Denne rapporten er en delrapport under en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene som forvaltes av Innovasjon Norge. Evalueringen er utført av Norsk senter for bygdeforskning og Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning (NILF). Evalueringen er bestilt og finansiert av Land-bruks- og matdepartementet gjennom Innovasjon Norge. Denne del-rapporten står Bygdeforskning alene ansvarlig for. I rapporten gjøres det rede for tre ulike analyser. For det første presenteres en gjennomgang av hvilke bønder som har fått BU-støtte og hva som kjenne-tegner de som har fatt BU-støtte til tradisjonelt landbruk, de som har fått BU-støtte til nye næringer, til forskjell fra de som ikke har fått BU-støtte. For det andre presenteres en multivariat statistisk analyse av BU-midlenes effekter. Til slutt presenteres resultater fra en kvalitativ intervjuundersøkelse i Hordaland og Nord-Trøndelag blant bønder som har fått ulike typer BU-støtte og blant saksbehandlere i kommuner. De ulike analysene i rapporten gir en grundig empirisk gjennomgang av hvordan de fylkesvise BU-ordningene fungerer for enkeltbønder. Vi finner at BU-ordningene i stor grad brukes etter intensjonen, og at de har tildels betydelig effekt.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.