R-08/05 Multifunksjonelt landbruk -hva slags legitimitet har fellesgodeproduksjon innad i landbrukssektoren?

Begrepet “Landbrukets multifimksjonelle rolle” ble fra slutten av 1990-tallet en del av den landbrukspolitislce debatten, og ble etter hvert brukt aktivt også i forhold til WTOforhandlingene om liberalisering av verdenshandelen med matvarer. Begrepet oppsunimerer også mye av den omleggingen som oppmuntres politisk og som også rent praktisk finner sted innen deler av landbruksnæringa i Norge i dag mot nye typer næringsutvikling. Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet “Landbruket som fellesgodeprodusent — oppslutning innad og legitimitet utad”, og fokuserer i hovedsak på hvilken legitimitet en politikk rettet mot fellesgodeproduksjon har blant viktige aktører innen landbrukssektoren, og hvordan de forholder seg omstillingsprosesser i landbruket. Noen hovedfimn er at selv om landbruksnæringa i økende grad “venner seg til” og er positiv til fellesgodeproduksjon, er det en rådende oppfatning at matproduksjon må være en hovedproduksjon som fellesgoder må være basert på. Kulturlandskap og kulturarv oppfattes som de viktigste fellesgodene som landbruket produserer. Det økonomiske presset i næringa, med økt arbeidspress på og utenfor bruket for å opprettholde inntekter (moderne mangesysleri), fører til en svekking av bønders rolle som “sosialt lim” i bygdene i forhold til dugnad som sosialt fellesgode.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.