R-1/18 Rådgivning i landbruket – en casestudie

Rådgivning i landbruket – en casestudie, er en rapport som oppsummerer arbeidspakke 2 i forskningsprosjektet Kompetent bonde som har blitt ledet av Ruralis og pågått i perioden 2015 – 2018. Målet med casestudien var todelt: 1) å studere sentrale faktorer for innovasjon og endring av praksis blant bønder og 2) å studere hvilke modeller og metoder som kan bli identifisert i rådgivninga og hvordan disse fungerer. For å svare på forskningsspørsmålene har vi gjennomført casestudier av rådgivningstilbud hos fire av våre samarbeidspartnere i prosjektet: Felleskjøpet, Tine, Norsk Landbruksrådgiving og Nortura. Rapporten oppsummerer resultater fra casestudiene og gir avslutningsvis forslag til tiltak for å styrke kompetanseutvikling i landbruket.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.