R-1/22 Kartlegging av muligheter for økologisk landbruk i Møre og Romsdal

Writer: Tommy Ruud
Statsforvalteren i Møre og Romsdal har ambisjoner om å få øket den økologiske jordbruksproduksjonen i fylket. Denne rapporten bygger på Ruralis’ undersøkelse av situasjonen i det økologiske jordbruket i Møre og Romsdal og hvilke muligheter og hindringer som finnes for økt økologisk produksjon per oktober-desember 2021. Undersøkelsen er basert på intervjuer og dokumentstudier. Rapporten bygger på 12 intervjuer av bønder, 2 intervjuer av rådgivere og 3 intervjuer av aktører i bearbeidelses- og distribusjonsleddet av enkelte verdikjeder, samt kommunikasjon med representanter for landbruksavdelinga hos Statsforvalteren. I tillegg er det lagt til grunn statistiske dokumenter og forskningslitteratur. Rapporten foreslår 21 tiltak for å bedre vilkårene, utnytte muligheter eller forsere hindringer innen den økologiske jordbruksproduksjonen i Møre og Romsdal, med sikte på at denne typen produksjon kan øke i fylket.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.