R-10/09 By, bygd og fritidsboliger 2008. Kommentert frekvensrapport

”By, bygd og fritidsboliger 2008” er en landsdekkende, representativ spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning vinteren 2008. Undersøkelsen inngår som en del av Bygdeforsknings forskningsprosjekt ”The second home phenomenon and new rural conflicts: Implications for policies for a rural ’part-time’ repopulation”. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds program Natur og næring, og analyserer årsaker og konsekvenser av den sterke veksten i antallet fritidsboliger i bygde-Norge. ”By, bygd og fritidsboliger 2008” gir blant annet informasjon om hva som kjennetegner norske hytter og hyttebrukere, hvordan hyttene brukes, hvordan hyttefenomenet og dets konsekvenser oppleves av befolkningen i vertskommunene, samt befolkningens mer allmenne oppfatninger av by og bygd, inkludert holdninger til distriktspolitikk. I denne rapporten presenteres resultatene fra ”By, bygd og fritidsboliger 2008”. Dette er i all hovedsak gjort i form av frekvenstabeller, som gir en oversikt over hvordan respondentene i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål. I denne omgang holder vi oss til en kort kommentering av innholdet i tabellene, da den primære hensikten med rapporten er å offentliggjøre de innledende empiriske resultatene fra undersøkelsen.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.