R-11/06 Trender i norsk landbruk 2006. Frekvensrapport.

Trender i norsk landbruk' ('Trendunders�kelsen') er en postal sp�rreunders�kelse blant norske g�rdbrukere som gjennom�f�res av Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) hvert annet �r. Unders�kelsen ble f�rste gang gjennomf�rt i 2002, deretter i 2004, og n� i 2006. �rets unders�kelse er dermed den tredje i rekken. M�let er � f� eta�b�lert en kvantitativ data�base som gir informasjon om utviklingen innen land�bruket over tid. Unders�kelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforskning. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra 'Tren�der i norsk landbruk 2006'. Dette er i all hovedsak gjort i form av frekvenstabel�ler, som gir en oversikt over hvordan deltakerne i unders�kelsen fordeler seg p� de ulike svarkategoriene for hvert sp�rsm�l. Vi har i denne omgang ikke kommentert de statistiske resultatene. Hensikten er f�rst og fremst � gj�re datamaterialet offentlig og tilgjengelig for interesserte brukere. Spesielt interessert bes ta kontakt med forfatterne, for � f� tilgang til mer inng�ende analyser som er utf�rt i tilknytning til tallmaterialet. I tillegg vil vi vise til tilsvarende frekvensrapport for datamaterialet fra 2002-unders�kelsen (Rye og Storstad 2002), og for 2004 unders�kelsen (Rye og Storstad 2004) som gj�r det mulig for leserne � f�lge utviklingen siden 2002. For ytterligere informasjon om unders�kelsen, viser vi ellers til Vik og Rye (2006).

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.