R-11/09 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket. En kunnskapsstatus om HMS og ulykker

I perioden 2000-2008 var det 90 dødsulykker i tilknytning til arbeid i jord- og skogbruk. Knapt tre prosent av sysselsettingen er innenfor jordbruks-sektoren, men næringen har likevel 20-30 prosent av dødsulykkene i arbeids-livet. Landbruket er altså en risikoutsatt næring, men vi har mindre kunnskap om hva som ligger bak disse tallene og som kan forklare - og i neste omgang forebygge - dødsulykker i landbruket. Rapporten inneholder en oversikt over forskning som er gjort på ulykker i landbruket både i Norge og internasjonalt, inkludert økonomiske konsekvenser av arbeidsulykker i landbruket. Videre gis en redegjørelse av forskning på temaet HMS-/sikkerhetskultur i andre næringer, samt en gjennomgang av dagens situasjon når det gjelder registrering av skader og ulykker i norsk landbruk.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.