R-12/09 Bare en gjestearbeider?

Basert på en kvalitativt materiale belyser rapporten hvordan kvinnelige arbeidsinnvandrere i veksthusnæringen på ulike måter ble delaktige i en utvikling fra sesongarbeid til helårsarbeid. Utviklingen mot helårsarbeid fikk viktige følger for kvinnene. Den bidro til å skape usikkerhet, dilemmaer og ambivalente oppfatninger som gav grunnlag for forhandlinger om fremtidig migrasjonssituasjon. Rapporten ser kvinnenes situasjon i lys av den transnasjonale retningen i migrasjonsforskningen som vektlegger migranters samtidige forbindelser til ulike nasjonale kontekster. Et annet forhold som belyses er hvordan migranter er situerte innenfor strukturelle rammer som legger føringer for tanker og handlinger. Dimensjonene kjønn, klasse og bygd er i den forbindelse vektlagt.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.