R-5/21 Interaksjons- og læringsprosesser i skogrelaterte innovasjonsprosjekter: En casestudie av et multiaktørprosjekt i Arena Skog

Denne rapporten er basert på en casestudie relatert til arbeidspakke 4 i LIAISON-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt under Horisont 2020-programmet. LIAISON skal bidra til å gi en oversikt over omfanget og variasjonen av ulike tilnærminger til innovasjon knyttet til jord- og skogbruk samt i bioøkonomien generelt slik at innovasjonstakten kan økes og kvaliteten forbedres. Prosjektet tar sikte på å bedre forståelsen av hva som er et vellykket innovasjonspartnerskap og hvordan man kan oppmuntre til flere slike vellykkede partnerskap og nettverk. I arbeidspakke 4 ble det gjennomført dybdestudier av 32 ulike innovasjonsprosjekt i Europa. Analysene skal bidra til utviklingen av bedre verktøy og samhandlingsmetoder for innovasjon. Ruralis var ansvarlig for to casestudier med norsk og nordisk perspektiv. Rapporten tar utgangspunkt i studien av et multiaktørprosjekt i næringsklyngen Arena Skog.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.