Etterprøving Blåtind og Mauken skyte- og øvingsfelt

Reg plan kart

I 1997 fattet Stortinget vedtak om utvidelse av Blåtind skytefelt og til å etablere en sammenbindingskorridor med Mauken skytefelt. Feltene ligger i Målselv og Balsfjord kommuner, i tilknytning til Skjold leir i Indre Troms. I etterkant fulgte flere år med utredninger, forhandlinger og planleggingsprosesser. Utvidelsen ble offisielt åpnet høsten 2011. Som en avsluttende del av prosjektet iverksatte Forsvarsbygg i 2015 et «etterprøvingsprogram». Formålet med etterprøvingsprogrammet er å:

1) evaluere hvorvidt påvirkningene gjennom utbygging av sammenbindingskorridoren har vært større eller mindre i forhold til det som fremkommer av temarapporter og utredninger

2) skaffe en oversikt over hvilke tiltak som ble iverksatt for å redusere negative effekter på omgivelsene, og vurdere om dette var tilstrekkelig

3) identifisere hvorvidt det bør iverksettes avbøtende og forebyggende tiltak i driftsfasen

4) gi nyttige erfaringer til fremtidige store utbyggingsprosjekter

Bygdeforskning sin del av prosjektet omhandler temaet landbruk. Etterundersøkelsen tar utgangspunkt i det faglige grunnlaget som ble fremskaffet under reguleringsplanprosessene, temarapporter og utredninger utarbeidet i perioden fra 1989 til 2009, samt vedtatte reguleringsplaner fra hhv. 2007 og 2009/2010. På dette grunnlag og gjennom intervjuer med lokal landbruksforvaltning, og utvalgte grunneiere og bønder i de berørte kommunene, skal Bygdeforskning levere en tematisk rapport om landbruk innen 1.11.2015.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/04/2015 - 01/11/2015

Samarbeidspartnere

NORUT og Universitetet i Tromsø

Finansiering

Forsvarsbygg utvikling nord via NORUT

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.