Prosjektet utføres som underleveranse til CICEROs prosjekt «Effekter av virkemidler for å redusere utslipp fra nydyrking av myr» med midler innvilget av Landbruksdirektoratet.

Analysen gi svar på to spørsmål:

  • Hva er den sannsynlige matproduksjonen på det arealet som skal forbys nydyrket?
  • Hva er de sannsynlige bedriftsøkonomiske kostnadene for bruk er berørt av nydyrkingsforbudet?

Metoden er å beregne gjennomsnittlig matproduksjon per daa og kommune og multiplisere denne med arealet som forbys nydyrket. Dermed vil det fanges opp variasjon mellom kommuner. I tillegg beregnes mulig matproduksjon under ulike forutsetninger om hvilke vekster som vil kunne dyrkes på arealet som forbys nydyrket. Svaret på dette spørsmålet vil gi en indikasjon av dette arealets betydning med tanke på selvforsyningsgrad og langsiktig beredskap (dvs. opprettholdelse av det arealmessige grunnlaget for norsk matproduksjon). For å beregne de bedriftsøkonomiske kostnadene, er det nødvendig med ytterliggere forutsetninger, først og fremst hvilke planer bruket har for fremtidig drift, alternativer for nydyrking, og avstand fra driftssenteret til myrarealet. Det vil settes opp en kalkyle for melkeproduksjon som beregner bedriftsøkonomiske kostnader av et nydyrkingsforbud avhengig av dagens bruksstørrelse (antall kyr og antall daa grovfôrareal), dagens kapitalkostnader, eventuelle investeringsplaner (antall kyr og antall daa grovfôrareal), nydyrkingskostnader og alternativet uten nydyrking (f.eks. kjøp av grovfôr).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.