Prosjektet retter søkelyset på koblingen mellom et aktivt jordbruk og produksjon eller vedlikehold av norsk kulturarv. Jordbruket har hatt stor betydning for formingen av vår nasjonale identitet, og jordbrukets kultur og kulturspor har også vært sentralt i norsk kulturminneforvaltning. Jordbruket er i dag under press på grunn av kostnadsnivå og i forhold til internasjonale krav om deregerulering og reduksjon av subsidier. På samme tid understrekes jordbrukets rolle som produsent av kollektive goder hvor kulturarv er en del. ”Kulturarv” er et vidt og lite klart definert begrep som spenner fra materielle kulturminner til immaterielle kulturspor og –ytringer og til kunnskap om ressursbruk og –forvaltning. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil prosjektet belyse følgende: Hvordan brukes, forstås og presenteres kulturarv i jordbrukssammenheng av sentrale aktører i samfunnet? Hvordan operasjonaliseres kulturarv knyttet til jordbruk og hvilke praktiske effekter gir dette i politikk, forvaltning, for jordbruket som næring og i det fysiske landskapet? Hvordan operasjonaliseres ”jordbrukets kulturarv” i økonomiske virkemidler og støtteordninger? Hvilke implikasjoner får definisjoner og begrepsforståelse i politikk, forvaltning og næring for framtidas kulturarv – og hvilken betydning har aktivt landbruk versus andre måter å forvalte denne kulturarven på?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.