PLATON vil produsere og spre kunnskap om hvordan policy-systemet fungerer og kan justeres på gjennomførbare og effektive måter for å tilfredsstille nasjonale klimaforpliktelser og oppfylle Norges utslippsmål 2030 og 2050.

Kunnskapsbygging i plattformen inkluderer ny innsikt som vil fylle kunnskapshull i den internasjonale forskningsfronten og nasjonal politikkutforming, studier som vurderer og etablerer status quo kunnskap, anvendte analyser/vurderinger, tilgjengelige data og verktøy for offentlig forvaltning, næring og forskere innen- og utenfor plattformen, og kommunikasjonsaktiviteter. I arbeidspakke (WP) 1 vil vi utdype vår innsikt i hvordan man kan stimulere til reduksjon og opptak av klimagasser i jord- og skogbruk uten å komme i konflikt med andre sektorprioriteringer. Utfordringene vil være å overvinne nåværende begrensninger i data og forbedre simuleringsmodeller. WP2 adresserer instrumenter for reduksjon av klimagasser fra transport og avfall. Nøkkelen til effektstudier av transportpolitikken er å forstå etterspørselen etter mobilitet og transportmåter. Vi vil studere politikk for bærekraftig biodrivstoff og for å fremme offentlig-privat forskningssamarbeid for ren skipsfart. WP3 ser på instrumenter som er rettet mot industri og petroleumsindustri. CO2-avgifter og støtteordninger vil bli analysert, og det samme vil Norges initiativer for karbonlagring. Vi vil søke etter dype avkarboniseringsindikatorer og effektive policyutforminger, ta historisk kunnskap og forventet utvikling i betraktning. WP4 ogWP5 går på tvers av sektorer og styringsnivåer. Samspill gir opphav til komplekse prosesser og potensielle sektorkonflikter som vi vil analysere kvalitativt og kvantitativt. Å studere implikasjoner av alternativ global utvikling vil belyse usikkerhet for norsk politikkutforming.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.