Tresking av havre
Illustrasjonsfoto: Odd Roger K. Langørgen

En av tre bønder vil ha klimaråd

Flere bønder benytter seg av ordningen med klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket.

På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret opprettet Norsk landbruksrådgiving (NLR) og Tine i 2021 et tilbud om klimarådgiving rettet mot bønder. Under ordningen kan gårdbrukere søke om tilskudd for å ha mottatt klimaråd, og de får utarbeidet en plan med klimatiltak på eget bruk sammen med utdannede klimarådgivere.

NIBIO (prosjektleder) og Ruralis evaluerer den treårige piloten, som nå skal videreføres i regi av Landbruksdirektoratet. Blant temaene som skal evalueres, er kjennskap og oppslutning om ordningen og holdning til denne typen tiltak.

Som en del av evalueringen har vi inkludert spørsmål om klimarådgiving i undersøkelsen «Trender i norsk landbruk» fra 2022 og 2024. Resultatene fra undersøkelsen i 2024 er nå klare, og viser at både kjennskap og oppslutning er økende.

34 prosent av de norske bøndene oppgir å ha gjennomført, eller planlegger å gjennomføre, klimaråd i løpet av inneværende år mot 20 prosent i 2022. Mens 41 prosent i 2022 oppga at de ikke kjenner til ordningen, oppgir 30 prosent nå det samme. Til tross for økt kjennskap til ordningen, oppgir en like stor andel i 2024 som i 2022 at de ikke har noen planer om å benytte seg av tilbudet om klimarådgiving på eget bruk.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet, har antall søknader om tilskudd til klimarådgiving økt hvert år, fra 268 i 2021 til over 1100 i 2023. Til sammen har nær 1750 bønder søkt om tilskudd i løpet av pilotperioden. Samlet sett viser dette at selv om både kjennskap og oppslutning øker, er økningen for beskjeden til at det er realistisk å nå et av hovedmålene i ordningen; at alle norske bønder skal ha fått tilbud om klimarådgiving på eget bruk innen 2025.

Tall fra «Trender i norsk landbruk» viser videre at det er behov for å videreføre tilskudd som en del av ordningen med klimarådgiving på eget bruk. Mens 59 prosent oppga at tilskudd var en viktig motivator i 2022, har dette nå økt til 70 prosent. Økningen kan skyldes flere forhold, men selve støtteordningen er av Landbruksdirektoratet trukket frem som en viktig del av virkemiddelet.

Prosjektet avsluttes høsten 2024. Sluttrapporten vil bli gjort tilgjengelig på prosjektets nettside:

https://www.nibio.no/nyheter/klimaradgiving-som-virkemiddel-i-jordbruket?locationfilter=true