NRF ku på beite
NRF-kurasen på beite Foto: Colourbox

Ny rapport: Evaluering av pilotperiode for tilskudd til klimarådgivning

Menon Economics har i samarbeid med NIBIO og Ruralis evaluert pilotperioden med tilskudd til klimarådgivning på oppdrag fra Landbruksdirektoratet.

Formålet med piloten – og tilskuddsordningen – er at gårdbrukere får rådgiving om gårdens klimaavtrykk og behov for klimatilpasning. Tilskuddet skal bidra til økt kunnskap om klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Klimarådgivning ble innlemmet som tiltak i regionale miljøprogram (RMP) som følge av jordbruksoppgjøret 2020, og skal løpe som en treårig pilot fra og med 2021 til og med 2023. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet, statsforvalterne og kommunene. Målgruppen er alle gårdbrukere som er berettiget produksjonstilskudd. Søkere som har gjennomført klimarådgivning innen søknadsfristen og dokumentert dette er berettiget tilskudd til klimarådgivning.

Evalueringen viser at selve tilskuddet har betydning for gjennomføring av klimarådgiving på eget bruk, men er ikke avgjørende. Ordningen har kun i varierende grad bidratt til økt kunnskap om klimagassutslipp, karbonopptak og klimatilpasning. Klimarådgivning bidrar i begrenset grad til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp, øker karbonopptak i jorda og bedrer klimatilpasning. I lys av evalueringsfunnene mener vi at andre, mer målrettede virkemidler bør prioriteres framfor tilskudd klimarådgivning.

Sluttrapporten var en del av kunnskapsgrunnlaget for jordbruksoppgjøret i 2024 og kan lastes ned her.

 

Prosjektansvarlig: MENON Economics

Prosjektdeltakere: Ruralis, Nibio

Prosjektmedarbeidere Ruralis: Jostein Brobakk

Prosjektperiode: 2023-2024