Spring Norwegian landscape with mountains and green field
Utmark i Norge Foto: Colourbox

Grønsj – Makt over utmarka

25. februar kl. 12:00 - 14:00

Friluftsliv, fritidsboliger, vindkraftutbygging og gruvedrift kan skape livskvalitet og arbeidsplasser, men utfordrer samtidig tradisjonell utmarksbruk som sau- og reinbeite. Vi inviterer alle med interesse for utmarksressursene til frokost, der vi diskuterer utmarksbruk – hvem bestemmer i utmarka, og hvordan skal medbestemmelse organiseres.

Program:

Innledning: Utmark i endring – eit nettverk om «tida og tilhøva» i utmarka (Frode Flemsæter, Ruralis, Institutt for rural og regional forskning)

Verneområdeforvaltning i endring – ny modeller for brukerinnflytelse (Svein Morten Eilertsen, Nordlandsforskning)

Å se på utmarka med kjønnede briller – om kjønn sin betydning for bruk og forvaltning av utmarka (Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning)

Makt over utmarka. «Opponering» og innledning til diskusjon
(Camilla Risvoll, Nordlandsforskning)

Diskusjon

Utmarksressursene i Norge er mangfoldige og har til alle tider vært viktig, for lokalsamfunnet så vel som for storsamfunnet. Men ”tida og tilhøva” – som det heter i fjellova – endrer seg. Utmarka blir sett på med nye og andre øyne, og da blir det i mange tilfeller interessekonflikter. Hvem er det da som skal ha det siste ordet. Hvem er med å bestemmer over utmarksbruken? Og hvordan skal medbestemmelse organiseres. Dette er noen av spørsmålene som vi skal diskutere på dette frokostseminaret.

Dette er det tredje av en serie av åpne møter arrangert av forskernettverket «Utmark i endring – eit nettverk for eit heilheitleg perspektiv på ”tida og tilhøva” i utmarka». Forskerne i nettverket har som mål å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen i kunnskapsproduksjonen for bærekraftig utmarksbruk.

Arrangementet er gratis. Og ikke bare det, det blir servert en enkel lunsj til alle som kommer. Velkommen!

Nettverksdeltakere: Ruralis, Nibio, NTNU, Norut, NMBU, Østlandsforskning, NINA, Nordlandsforskning, NIKU.

Kontaktperson: Frode Flemsæter, Ruralis. Tel. 90577029 frode.flemsater@ruralis.no