Formidlingskonferanse “Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn – Lokal rovdyr”

15. november kl. 10:00 - 15:00

Invitasjon til formidlingskonferanse BEITERESSURS, ROVDYR OG LOKALSAMFUNN – LOKAL ROVDYR 15. NOVEMBER 2019, NORGES FORSKNINGSRÅD, LYSAKER, OSLO.

NÅR: 15. NOVEMBER 2019, Kl. 10.00-15.00.

STED: NORGES FORSKNINGSRÅD, LYSAKER, OSLO, Møterom Abel 1.

Se opptak av formidlingsseminaret: https://videoportal.rcn.no/sharevideo/7d05c95f-d915-451d-b43a-2185b78a2ee8

Forskningsprosjektet LOKAL ROVDYR har hatt som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som det todelte forvaltningsmålet om bærekraftige beitenæringer og levedyktige rovdyrbestander representerer.

Fokus i prosjektet har vært rettet mot sau- og reindriftsnæringa, og områder som opplever store tap til rovdyr. Vernet er internasjonalt og nasjonalt forankret, med regionale mål og forvaltning. Effektene er først og fremst lokale.

Hva er konsekvenser og tilpasningsmuligheter for beitenæringer, de enkelte berørte og lokalsamfunn i rovdyrutsatte områder?

Prosjektet sluttføres tidlig i 2020. På denne formidlingskonferansen ønsker vi å presentere noen viktige funn, konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet, og å få en god dialog med brukere av forskning.

PROGRAM

Velkommen
Katrina Rønningen, Ruralis, prosjektleder

Forutsetninger og prinsipper for norsk rovviltforvaltning. Status quo
Anders Braa, Miljødirektoratet

Rovdyr eller sentralisering? Hvorfor flytter sauebonden fra bygda?
Geir-Harald Strand, NIBIO

Failure to prevent to prevent wolf damage to livestock in France: which solution pathway?
Olivier Bonnet, CERPAM Alpes de Haute-Provence og forskningsnettverket COADAPHT, Frankrike

Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områder
Alexander Zahl-Thanem, Ruralis, med bidrag fra Arild Blekesaune, NTNU, Marit S. Haugen, Katrina Rønningen og Rob Burton, Ruralis

Medvirkning og kunnskapsproduksjon i rovviltforvaltningen: hvordan påvirkes reindriftas handlingsrom?

Camilla Risvoll, Nordlandsforskning

Meråkers erfaringer med ulv nord for E14 sommeren 2019. 

Anne Marken; Meråker beitelag 

Analyse av virkemidler, avbøtende tiltak, kompensasjonsordninger og forvaltning nasjonalt – internasjonalt
Camilla Sandström, Universitetet i Umeå, Inger Hansen, NIBIO, Geir-Harald Strand, NIBIO

Noen hovedfunn og anbefalinger fra prosjektet
ved Katrina Rønningen, Ruralis og øvrige prosjektdeltakere

Er det plass for beitebruk?
Per Fossheim, Norsk Sau og Geit

Diskusjon – dialog

Avslutning

 

Konferansen med lunsj er gratis, men på grunn av matbestilling og rombegrensning er det påmelding.

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen

Katrina Rønningen
Prosjektleder LOKAL ROVDYR
Seniorforsker
Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
Tlf:   418 44 843
katrina.ronningen@ruralis.no

LOKAL ROVDYR  er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri/ Forskningsrådet