Våre fire store rovdyr i Norge
Collage av RURALIS med bilder fra Colourbox.

Rovdyr

En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer i mange europeiske land. Bare 3% av Norges areal er dyrkamark, og utmarka med rike beiteressurser har vært og er fortsatt avgjørende for dyreholdet – for sauehold, til dels også for storfe, og for reindrifta. Gjeldende politikk målbærer en todelt målsetting om å sikre bærekraftige rovdyrbestander mens man samtidig opprettholder aktive og levedyktige beitenæringer. Videre er det et politisk mål om å øke norsk matproduksjon.

Prosjektet LOKAL ROVDYR skal utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som behovet for bærekraftig – sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig – vekst og økte rovdyrtall representerer. Hva er beitenæringenes tilpasningsevne og framtidsutsikter, hva er handlingsrommet? Hvilken betydning har dette lokalt? Vi gjennomfører en internasjonal og nordisk analyse av virkemidler, kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak, og skal utvikle anbefalinger for nye og/eller forbedrede politiske og forvaltningsmessige retningslinjer og praktiske tiltak.