Ekstern aktivitet

Årsmeldinger / Årsmelding 2017 / Ekstern aktivitet

Her finner du en oversikt over ekstern aktivitet utført av våre ansatte i 2017. En god del av forskerne deltok på XXVII European Society for Rural Sociology Conference som ble holdt i Krakow denne gang. I 2019 er det Ruralis som skal være vertskap for denne konferansen.

Paper/poster presentasjoner

Bjørkhaug, Hilde, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Maiken Bjørkan, Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten: Upscaling algae cultivation in Norway – identifying challenges and opportunities. Hopefullness – The 13th Nordic Environmental Social Science Conference. Tampere, Finland, 06.-08.06.17

Bjørkhaug, Hilde, Katrina Rønningen og Heidi Vinge: The ontology of land use discourses in Norway. XXVII European Society for Rural Sociology Conference. Krakow, Polen, 24.-27.07.17

Bjørkhaug, Hilde og Heidi Vinge: Discourses on farmland management and protection. Saving land for future generations or optimize present societal needs? NTNU Sustainability Science Conference. Trondheim, 18.-20.10.17

Brigham, Anne Margrethe (Maggi): Small Farms; Big Hunger? Rural – Urban Contradictions in Low- and Middle-Income Countries. ECPR Joint Sessions Workshop “Configurational Thinking in Political Science: Theory, Methodology, and Empirical Application”. Nottingham, England, 25.-30.04.17

Brobakk, Jostein: Understanding policy barriers for a bioeconomic transition: Institutional settings and stakeholder positions. Presentation at American Association of Geographers Conference. Boston, USA, 05.-09.04.17

Farstad, Maja og Pia Otte: What makes the bioeconomy attractive for the general public in Norway? The importance of perceived consumer benefits from naturalness over global environmental concerns. HopefulNESS – Nordic Environmental Social Science Conference. Tampere, Finland, 06.-08.06.17

Farstad, Maja, Egil Petter Stræte og Heidi Vinge: Resistance against effective solutions – and consequently limited scope for significant change towards a low-carbon transition within the beef/dairy supply chain. HopefulNESS – Nordic Environmental Social Science Conference. Tampere, Finland, 06.-08.06.17

Flemsæter, Frode: Mare Nullius? The moral seascapes of marine bioprospecting. A discourse analysis. NTNU Sustainability Science Conference. Trondheim, 18.-20.10.17

Forbord, Magnar: Utviklingen i fôr- og matproduksjon. Presentasjon. NIBIO. Sluttkonferanse Agropro. Oslo, 21.- 22.06.17

Produksjonsutviklingen i norsk jordbruk. Poster. NIBIO. Sluttkonferanse Agropro. Oslo, 21.- 22.06.17

Forbord, Magnar og Kreg Lindberg: Nature based tourism, local connections and resilience. 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research. Falun, Sverige, 04.-06.10.17

Hansen, Bjørn Gunnar, Gunn-Turid Kvam og Egil Petter Stræte: Case study: What characterizes a successful advisor visit? Paper presented at ESEE. Chania, Hellas, 04.-07.07.17. Proceedings

Hansen, Lillian: Conflicting interests and expectations in the Norwegian Bioeconomy. HopefulNESS – Nordic Environmental Social Science Conference, Tampere, Finland, 06.-08.06.17

Hansen, Lillian og Magnar Forbord: Empowerment and leadership in socio-technical transitions: The case of shifting to biogas in public transportation in the Trondheim region. IST – International Sustainability Transitions. Gøteborg, Sverige, 18.-21.06.17

Hansen, Lillian: Empowerment and change in socio-technical transitions: The case of sustainable salmon feed development in Norway. NTNU Sustainability Science Conference. Trondheim, 18.-20.10.17

Hårstad, Renate Marie Butli: Partiene og landbrukspolitikken. Sluttseminar AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Oslo, 21.-22.06.17

Knutas, Agneta og Mariann Villa: School and local community – policy, power, values. Small communities and the future of local schools. Litteraturhuset Oslo, Norge, 02.02.17

Kvam, Gunn Turid og Jostein Vik: Trading growth – A study of the governance of Norwegian whey protein concentrate exports, IGLS-Forum. Innsbruck, Østerrike, 13.-17.02.17

Kvam, Gunn-Turid, Bjørn Gunnar Hansen og Egil Petter Stræte: Problem formulation, problem characteristics and a need for competence – case studies of advisory services in Norway. Paper presented at ESEE. Chania, Hellas, 04.-07.07.17

Logstein, Brit, Maja Farstad og Marit S. Haugen: Farm based day care activities for people with dementia, in Norway. Opportunities and challenges for farmers as service providers. XXVII European Society for Rural Sociology Congress. Krakow, Polen, 24.-27.07.17

McKee, Annie, Heidi Vinge, Hilde Bjørkhaug og Reidar Almås: The Promised Land: Scottish land reform – why look to Norway? XXVII European Society for Rural Sociology Conference. Krakow, Polen, 24.-27.07.17

Otte, Pia, Katrina Rønningen og Espen Moe: The contested image of wind energy–Investigating the sustainability potential of Europe’s largest onshore wind power project in Central Norway. Energy Impacts konferanse. Bergen, 28.-02.03.17

Rønningen, Katrina, Arild Blekesaune, Marit Haugen, Alexander Thanem og Robert Burton: Grazing Resources, Carnivores and Local Communities. Oppstartskonferanse SU-Fakultetet NTNU. Trondheim, 16.03.17

Rønningen, Katrina: Agricultural land use scenarios – consequences for landscape and production. Presentation of results Agrispace workshop. Obergurgl, Østerrike, 01.-02.06.17

Local Communities – LOCAL CARNIVORE. International Symposium on Society and Resource Management. Universitetet i Umeå, Sverige, 19.-22.06.17

Stræte, Egil Petter, Bjørn Gunnar Hansen og Gunn-Turid Kvam: Images and metaphors as tools in communication between advisors and farmers. Paper presented at ESEE, Chania, Hellas, 04.-07.07.17. Proceedings

Stræte, Egil Petter, Jostein Vik og Bjørn Gunnar Hansen: The social robot: A study of social aspects of milking robots in dairy farming. IGLS-Forum, Innsbruck, Østerrike, 13-17.02.17

Vik, Jostein: Produksjonsplaner, drivkrefter og begrensinger. Paper til Agropros sluttseminar. Oslo, 21.- 22.06.17

Scenarier for norsk matproduksjon. Paper til Agropros sluttseminar. Oslo, 21. -22.06.17

Vik, Jostein og Egil Petter Stræte: Embedded competence: A study of farmers’ relation to competence and knowledge. IGLS-Forum. Innsbruck, Østerrike, 13-17.02.17

Vik, Jostein og Gunn-Turid Kvam: Global value chains and middle-men. A comparative case-study of Norwegian agricultural export. Paper to the 3rd project workshop for “Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution”, Oslo, 25.-26.09.17

Foredrag, formidling, møteinnledninger

Almås, Reidar: Berekraftig landbruk og levande bygder i eit barnebarnperspektiv. Namdal Seniorforum i samarbeid med Grong Bygdekvinnelag. Grong frivillighetssentral, 12.01.17

Søkelys på glokaliseringsprosessar i Frøya og Midtre Gauldal. Innlegg på lanseringskonferanse for boka Lokalsamfunn. Dragvoll, 23.01.17

Framtida mi som gardbrukar – muligheter for utvikling og mangfold. Kløverstukveld, Surnadal, 23.01.17

Utviklinga i norsk landbruk og det norske støtteapparatet rundt bonden. Landbruk 21 sin konferanse om etablering av Nasjonalt fagkompetansesenter forlandbrukshelse. Stjørdal, 07.02.17

Er det ei framtid for gris  i Trøndelag? Årsmøte i NORSVIN Trøndelag, Mære, 14.02.17

Kva Sverige kan lære av Norge om landbruks- og distriktspolitikk? Landsbygdskonferans Østersund, 07.06.17

Gode rammevilkår for bygder som skaper seg sjølv. Folkemøte, Frösön, Østersund, 07.06.17

Passiv skogeigar eller aktiv og klimasmart verdiskapar. Konferansen «Gull og grønne skoger», Øya vgs, Kvål, 22.09.17

Korleis har regionalpolitikken fungert i Norge? Verkemeiddel, effektar og sosial utvikling på landsbygda. Landsbygdskonferansen Höga Kuste, Sollefteå, 29.09.17

Korleis fylle opp den distriktspolitiske verktøykassa og kva kan vi lære av Sverige? Innlegg på folkemøte, Lierne, 01.11.17

Bjørkhaug, Hilde: Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi? innlegg på Broen til fremtiden 2017. Oslo, 16.02.17

Flemsæter, Frode: To historier om Dovrefjell, Foredrag, Jubileumskonferanse, Norsk villreinsenter, Hjerkinn, 18.09.17

Horisont Snøhetta, Om tverrfaglighet og brukerrelevans, Årsmøte i Fjellforsk-nettverket. Trondheim, 26.04.17

Forbord, Magnar: Bioeconomy in Norway – development and prospects. Seminar, Centre for Sustainability. University of Otago, New Zealand, 09.02.17

Utvikling av bioøkonomi i Midt-Norden – noen momenter. Bærekraftsarena / Landbruk21. Sparebank1 Midt-Norge, Trondheim, 16.08.17

Biotour WP4—Interviews with actors. Biotour reference group meeting. TØI, Oslo, 28.09.17

Naturbasert turisme, resiliens og noen refleksjoner i forhold til Trysil. BIOTOUR åpent dialogseminar. Trysil, 25.10.17

Forbord, Magnar og Hilde Bjørkhaug: Landbruk, politikk og romlig utvikling – en sammenligning av New Zealand, Østerrike og Norge. Brukersamling Agrispace. Oslo, 16.03.17

Forbord, Magnar, Hugh Campbell and Markus Schermer: Spatial strategies in agriculture – a comparative study of policy in New Zealand, Austria and Norway. Workshop Agrispace. Innsbruck, 31.05.17

Frisvoll, Svein: Sentraliseringsspøkelse. Distriktskommuner: muligheter eller problem i et Norge i endring? Innledning samtale om kommunereformen, Litteraturhuset i Trondheim, 09.11.17

Hva skjer i bygdene våre? Foredrag på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt nettverksseminar for planleggere. Oslo, 06.12.17

Frisvoll, Svein og Reidar Almås: Bygd og distrikt i Norge. Foredrag for MidtNordenkomiteen på deres møte om ny strategi for MidtNordenkomiteens arbeid. Stiklestad, 07.12.17

Hansen, Lillian: Hva er bioøkonomi, og hva er mulighetene og barrierene for å fremme den? Innleder på arbeidsverkstad med Rogaland fylkeskommune. Utstein Kloster Hotell, Mosterøy, 05.10.17

Haugen, Marit S. og Alexander Zahl- Thanem: Kort presentasjon av Hedmarksundersøkelsen. Oppstartsseminar Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn. Kringler gård, 29.-30.08.17

Haugen, Marit S. og Brit Logstein: Tilbyderne av demensomsorg på gård. Utfordringer og muligheter. Kringler gård, 02.11.17

Kvam, Gunn-Turid: Mentorordningen Ung bonde, spørsmål og foreløpige anbefalinger. Felleskjøpet Lillestrøm, 29.03.17

Kornpilot i Felleskjøpet: Betre oppfølging av kornbønder – økt avling og betre økonomi. Møte med Felleskjøpet, 28.04.17

Prosjektet Kompetent bonde, Presentasjon for styret i Nord-Trøndelag Bondelag, 07.06.17

Competent Farmer – some results. Prosjektmøte i Sveits, 03.10.17

Logstein, Brit: Faglig påfyll om bønder og psykisk helse. Arbeidsmøte om psykisk helse i landbruket. Arrangert av Norges bondelang, 22.06.17

Hva sier kommunene om samarbeid med tilbyder? Foreløpige funn. Prosjektmøte på Kringler gård, 02.11.17

Otte, Pia: Biokull=Klimagull?. Forskningsdag Mære landbruksskole, 27.09.17

Rønningen, Katrina og Anne Kjersti Bakken: Scenarier for økt differensiert geografisk utvikling  – 2030. Møte med Forskningsrådet Trondheim, 27.01.17

Agricultural land use scenarios – consequences for landscape and production. Workshop Austria, Obergurgl, 01.06.17

Rønningen, Katrina og Frode Flemsæter: Arealpress i reindriftsområder –  ha, få og skape rett i endra landskap. Reindriften i et 100-årsperspektiv –veien videre? Tråante 2017. Arr: Landbruksdirektoratet – Norske Reindriftssamers Riksforbund, Scandic Lerkendal, 07.02.17

Rønningen, Katrina: Konflikter i utmark? Om arealkonkurranse og planlegging for manges bevegelige bruk. Arealkonferansen 2017 –Nordland i omstilling. Bodø, 28.-29.12.17. Arr. Fylkesmannen i Nordland

How, legislatively and practically, does Norway manage predators and other protected species? Presentation to Scottish NFU CRR 24. Dragvoll, 24.10.17

Fjellforskninga ved Bygdeforskning. Årsmøte i Fjellforsk-nettverket. Trondheim, 26.04.17

Presentasjon av Norsk senter for bygdeforskning Bedriftsdag NTNU Dragvoll, 15.03.17

Presentasjon av Bygdeforsknings miljørelaterte forskning. Møte med Miljødirektoratet. Dragvoll, 25.04.17

Rønningen, Katrina, Svein Frisvoll og Reidar Almås:
Landsbygds- og distriktspolitikk som virker? Se til Norge – men skynda på! Länsforäkringsbolagens konferanse. Stockholm, 25.01.17

Rønningen, Katrina: Beiteressurs, Rovdyr og Lokalsamfunn. Presentasjon for Norsk Bonde- og Småbrukarlag årsmøte. Gardermoen, 03.22.17

Beiteressurser, rovdyr og lokalsamfunn. Om prosjektet, noen foreløbige funn og påpekninger. Innlegg  Beiteseminar med rovviltfokus. Hotell Opera, Oslo, 30.11.-01.12.17. Arr: Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag

Stræte, Egil Petter: Attraktiv næring for kompetente mennesker. Tenkeloft trøndersk landbruk, Inderøy, 19.04.17

Studie av ammekurådgiving hos Nortura. Team storfe, Nortura. Trondheim, 31.05.17

Om bønder, kompetanse og rådgiving: Hvordan nå fram til bonden? Røroskonferansen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 18.10.17

Kronikker og debattinnlegg

Almås, Reidar: Sauebondens skrekk. Faglig snakka, Nationen, 28.06.17

Ulvens herjingar og sauebondens helse. Nationen, 11.07.17

Vi må sjå til svenskane i distriktspolitikken. Aftenposten, 25.11.17

Bjørkhaug, Hilde: Jordvern som samfunnsinteresse. Faglig snakka, Nationen, 29.03.17

Brobakk, Jostein: Klimapolitikk og landbruk. Faglig snakka, Nationen, 26.07.17

Flemsæter, Frode og Svein Frisvoll: Hvem eier den blå åkeren? Adresseavisen, 07.12.17

Flemsæter, Frode: Med rettetast og viskelær i landskapet. Nationen, 20.09.17

Forbord, Magnar: Den naturbaserte turismen. Faglig snakka, Nationen, 26.04.17

Forbord, Magnar, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug: Kan bioøkonomien redde verden? Adresseavisen, 12.01.17

Forbord, Magnar og Jostein Vik: Utviklingen i matproduksjonen. Bondebladet, 04.05.17

Frisvoll, Svein: Snubletrådar i kommunereforma. Faglig Snakka, Nationen, 13.12.17

Frisvoll, Svein, Jostein Tapper Brobakk og Arild Gjertsen: Samme spørsmål, ulikt svar. Dagens næringsliv, 18.12.17

Hårstad, Renate Marie Butli: Farvel til økt matproduksjon? Nationen, 02.09.17

Skog, Kristine Lien og Heidi Vinge: Skam og mørketall om opsjonsavtaler. Nationen, 01.12.17

Strand, Geir-Harald, Camilla Risvoll, Katrina Rønningen og Inge Hansen: Mangfold i rovdyrforskningen. Nationen, 08.08.17

Stræte, Egil Petter: Kunnskap i våronnas tid. Faglig snakka, Nationen, 31.05.17

Vik, Jostein: Kommuner og autonomi. Faglig snakka, Nationen, 15.11.17

Vik, Jostein og Alexander Thanem: Jordbrukspolitikk på bakken. Nationen, 22.03.17

Undervisnings-, veilednings og sensorarbeid

Almås, Reidar: Bivegleiar Brit Logstein og Heidi Vinge. PhD ved NTNU

Bjørkhaug, Hilde: Biveileder Bjørn Klimek, PhD UiO (disputert 2017), Kristine Lien Skog, PhD NMBU, Heidi Vinge, PhD NTNU. Opponent sluttseminar PhD NMBU, Sensur ISS, NTNU. Forelesning på masterkurs RFEL 3082: Sustainable Management of Ecosystem services, NTNU, høst 2017

Flemsæter, Frode: Fagansvarlig, forelesninger, veiledning, sensur, Geog2001 Mennesket endrer landskapet, vår 2017

Fagansvarlig, forelesninger, veiledning, sensur, Geog2001 Mennesket endrer landskapet, vår 2017

Forelesninger på masterkurs Geog3525, Landscape planning and management, NTNU, høst 2017

Forelesninger på Geog1000, Menneske og sted, NTNU, høst 2017

Forelesninger på masterkurs RFEL 3082: Sustainable Management of Ecosystem services, NTNU, høst 2017

Veileder, masteroppgave, Tove de Lange Sødal, Geografi, NTNU

Veileder, masteroppgave, Johanna Marie Lien, Geografi, NTNU

Follo, Gro: Forelesning på masterkurs SOS3007, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, oktober 2017

Forbord, Magnar: Forelesning om mat og reiseliv på masterkurs REIS300 i Naturbasert reiseliv, NMBU, 24.10.17

Biveileder Gunn Evy Auestad, masteroppgave i Naturbasert reiseliv, NMBU

Sensor masteroppgaver i Naturbasert reiseliv, NMBU

Frisvoll, Svein: Grenser: materielle & immaterielle. Gamle og nye. Gjesteforelesning på GEOG2001. Geografisk institutt, NTNU, Trondheim, 19.09.17

Mennesker, steder og flytting. Gjesteforelesning på GEOG1000. Geografisk institutt, NTNU, Trondheim, 19.09.17

Sensor masteroppgave i geografi. Geografisk Institutt, NTNU, Juni 2017

Sensor masteroppgave i entreprenørskap. Geografisk institutt, NTNU, Juni 2017

Sensor masteroppgave i entreprenørskap. Geografisk institutt, NTNU, Juni 2017

Sensor MOK101 Marknad og Samfunn. Høyskolen i Volda, desember 2017

Hansen, Lillian: Sensor i SOS1002 – Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, desember 2017

Haugen, Marit S.: Ekstern sensor, masteroppgaver, Geografisk institutt og Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Kvam, Gunn-Turid: Foreleser, veileder og sensor i faget TIØ4345, Management of Business Relationships and Networks ved IØT, NTNU

Veileder for Oda Svingen Lunnan i masteroppgave i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Rønningen, Katrina: The return of large carnivores to cultural landscapes – some human-wildlife dimensions, policies and management. Guest lecture NTNU. RFEL3081 Natural Resource Management Programme, 29.09.17

Biveileder Maria B. Underdal, NMBU

Vik, Jostein: Forelesning: Evaluering av landbrukspolitikk og landbrukspolitiske virkemidler, i Faget Policyanalyse, NTNU, Høst 2017

Veileder for Henrik Eli Almaas, Master i Statsvitenskap

Veileder for Åslaug Bjerke, Master i statsvitenskap

Forelesning: EUs rurale og regionale dimensjon, Høgskolen Kristiania, 04.- 21.04.17

Vinge, Heidi: Forelesning om byvekst og jordvern på bachelorkurs GEOG 2001, Institutt for geografi, NTNU, april 2017

Sensor i SOS1016 – Sosiologi og samfunn, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, desember 2017

Sensor masteroppgaver i By- og regionplanlegging, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, juni 2017

Utvalgsarbeid, verv

Almås, Reidar: Styremedlem Nasjonalparken næringshage, Oppdal.

Bjørkhaug, Hilde: Medlem i Executive Comitee, RC40 i International Sociology Assosiation. Styreleder KUN, Kompetansesenter for likestilling. Medlem i styre i Norsk institutt for naturforskning NINA

Frisvoll, Svein: Styreleder. Geografisk institutts instituttstyre, NTNU

Haugen, Marit: Medlem i det Scientific committee for planlegging av 5th Nordic Conference for Rural Research

Arrangering av kurs og konferanser

Bjørkhaug, Hilde: Åpen workshop Space, land and society: challenges and opportunities for production and innovation in agriculture based value chains – AGRISPACE. Innsbruck, Østerrike, 31.05.17

Forbord, Magnar: Arrangering av oppstartskonferanse Landfrag-prosjektet, Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 07.-08.06.17

Haugen, Marit S. og Mariann Villa: Lansering av boka «Lokalsamfunn», Trondheim, 23.01.17

Rønningen, Katrina: Arrangering av oppstartskonferanse forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn». Kringler Gård, Maura, 29.-30.08.2017

Stræte, Egil Petter: Studietur til Sveits med landbrukspolitisk seminar. Gruppe fra Kompetent bonde. 03.-05.10.17

Villa, Mariann: Norsk senter for bygdeforskning, Institutt for lærerutdanning NTNU, Nordlandsforskning, Nord Universitet, Norsk institutt for by- og regionforskning, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

“Small communities and the future of local schools”. Litteraturhuset Oslo, 02.-03.02.17

Annet

Almås, Reidar: Debattleiar på temadag om næringsutvikling i skog og utmark. Øyadagene. Øya vidaregåande skole, 22.09.17

Juryleiar for kåringa av «Landbrukets 100 mektigste». Nationen og Bondebladet. 16.12.17

Referee Journal of Rural Studies

Bjørkhaug, Hilde: Medlem av Editorial Board Journal of Rural Studies. Referee Journal of Rural Studies, International Journal of Sociology of agriculture and food (IJSAF)

Forbord, Magnar: Referee Annals of Tourism Research og Tourism Management

Frisvoll, Svein: Fagfellevurderer for Annals of Tourism Research

Haugen, Marit S.: Referee Nordic Journal of Working Life Studies

Vurdering av forsker I kompetanse- NTNU Samfunnsforskning

Rønningen, Katrina: Referee Journal of Rural Studies, Land Use Policy, Kart og Plan

Stræte, Egil Petter: Introduksjon om kompetansebehov og gruppeledelse ved prosjektverksted Grønn forskning. Stjørdal, 08.03.17