Leder – Av direktør Harald A. Lein

Årsmeldinger / Årsmelding 2017 / Leder – Av direktør Harald A. Lein

Ruralis – en slipt, men ikke ferdigslipt diamant

Det er de siste årene arbeidet målrettet med en selvstendighets- og vekststrategi for å bygge kunnskap og nye prosjekter i en helhetlig verdikjede på tvers av forskning, utvikling og innovasjon i et stadig tettere samarbeid med offentlige og private organisasjoner.  I 2017 overoppfyller Ruralis alle Forskningsrådets minstekrav på størrelse, publisering, prosjektfordeling og nasjonale oppdragsinntekter for å tilfredsstille basisfinansieringsordningen. En viktig milepæl er nådd. Men utviklingen av Ruralis må fortsette.

Den internasjonale satsingen er viktig for utviklingen av Ruralis. Vi kan glede oss over enda en ny deltakelse i et Horisont 2020-prosjekt i 2017 (LIAISON). Selv om EU-prosjektene ikke styrker økonomien ved instituttet, er det en særdeles viktig satsing for å videreutvikle internasjonale relasjoner, få tilgang til ny internasjonal kunnskap og styrke framtidig internasjonal og nasjonal posisjonering av Ruralis.

For ytterligere å styrke grunnlaget for en videreutvikling av Ruralis, ble det i 2017 iverksatt tre viktige nye strategiske grep; nytt navn, ny logo og et «distriktskontor» i Karl Johans gate 41A i Oslo. Fra opprettelsen i 1982 har instituttet utviklet seg fra å være et bygdesosiologisk senter til å bli et selvstendig tverrfaglig forskningsinstitutt for rural kunnskapsproduksjon på et bredere grunnlag enn det de fleste forbinder med ordet bygd. Fra å ha en logo av bare grønt og gult, fikk vi en ny logo som også tar inn det blå; himmel og luft, hav og ferskvann. For et kunstnerisk øye kan en også forestille seg et opplyst og iderikt menneske som strekker ut sine hender og gir eller mottar ny kunnskap. Oslo-etableringen er hovedsakelig begrunnet i å styrke nærvær og relasjoner med representanter for de nasjonale organisasjonene og myndighetene, men også for å ha mulighet til å rekruttere spisskompetanse innen forskning og utredning til Oslo-kontoret.

Ruralis er et forholdsvis lite og spesialisert forskningsinstitutt som kombinerer naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse med tverrfaglig samfunnsforståelse. Det strategiske samarbeidet med Primærnæringsinstituttene og NMBU på den naturvitenskapelige siden, og NTNU og SINTEF på den teknologiske og samfunnsmessige siden, vil fortsatt være svært viktig for instituttets rekruttering, kompetanseutvikling, vekst og egenart.

For å sikre framtidig vekst og utvikling i hele Norge, må vi i større grad enn hittil evne å kombinere ressurser og ny kunnskap innen biologi, teknologi, mineraler, klimatilpassing og politikk i samspill med enkeltmennesker, næringsaktører og det offentlige lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tverrfaglig samfunnsutvikling blir stadig viktigere.
Det er behov for et enda større og sterkere Ruralis.

Ruralis-diamanten er slipt, men den kan fortsatt slipes bedre for å skinne større og viktigere i samfunnet og samfunnsdebatten.